Na Lesní horce

Nepříliš rozsáhlá stepní lokalita u Čebína s výskytem teplomilných rostlin a s malým lomem


V okolí Čebína se vypíná několik ostrovních vápencových hor. Severně od vesnice turisté mohou vystoupat na Čebínku s rozhlednou, sem tam někdo zavítá jižně od vesnice na Kamínka s lomem nazvaným Dálky, stepní lokalitu Na Lesní horce zná opravdu jen málokdo.

Přírodní památka Na Lesní horce se rozkládá ve stejném masívu jako Kamínka, tedy jižně od Čebína. Zatímco Kamínka zaujímají vrcholovou kótu a lom na severním svahu masívu, step Na Lesní horce se rozkládá na svahu západním a jihozápadním. Tvoří ji step místy porostlá stromy a keři (lesostep). V horní části území je jeho  přírodní ráz narušen malým vápencovým lomem, ve kterém probíhala těžba v 50. letech 20. stol.  

Volné plochy teplomilných trávníků tvoří nejcennější část území. Jeho ochrana byla vyhlášena zejména pro výskyt koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis), díky jemuž bylo toto území zařazeno mezi evropsky významné lokality soustavy Natura 2000. Botanici zde dále popsali např. tyto druhy bylin: hvězdnice chlumní (Aster amellus), černýš rolní (Melampyrum arvense), sesel roční (Seseli annuum), lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), ostřice nízká      Carex humilis).

Místy je plocha porostlá i dřevinami, jsou to zejména dřín obecný (Cornus mas), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa), břek obecný (Sorbus torminalis), čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis), hrušeň polnička (Pyrus pyraster) a jabloň lesní (Malus sylvestris)      
    
Na vápencových stepích bývá hojnost hmyzu, nejinak je tomu i Na Lesní horce. Vyskytuje se tu  kudlanka nábožná (Mantis religiosa) a svižník polní (Cicindela campetris) a také plazi, jmenujme např. ještěrku obecnou  (Lta agilis), slepýše křehkého (Anguis fragilis), užovku hladkou (Coronella austriaca). Z ptáků, kteří tu byli pozorováni, uvádíme lindušku lesní (Anthus trivialis), krutihlava obecného (Jynx torquilla) nebo ťuhýka obecného (Lanius collurio). 

Podél chráněného území vede lesní cesta, po níž lze směrem východním přes sedlo vystoupat na vrchol Kamínka a dojít do lomu Dálky. což je příjemná vycházka.

Podle:


Umístění

GPS souřadnice

49°18'10.711"N, 16°28'38.787"E

Adresa

Čebín 664 23

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Čebín
Nadmořská výška
296 m.n.m. - 325 m.n.m.
Základní číselné údaje
Rozloha přírodní památky je 1,76 ha, vyhlášena byla r. 1981.
Kategorie chráněného území
Přírodní památka Na Lesní horce

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanicí je Čebín na trati Brno - Havlíčkův Brod. Zastávka je umístěna poněkud excentricky na okraji zástavby - opačně od lokality.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do obce Čebín jezdí autobusy např. z Kuřimi a Tišnova, několik spojů též z Brna, některé linky navazují na vlaky u čebínské železniční zastávky a mohou vás odvézt do středu obce. V pracovní dny je spojení poměrně časté, o víkendech horší.

Příjezd osobním autem, parkování

Ze středu obce Čebín jeďte kolem kostela co nejvíce na jih a auto zaparkujte u domků na nejjižnějším místě zástavby u železniční trati, ale nepodjíždějte ji. Na polních cestách za železniční tratí byste mohli v mokru uvíznout.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Autobus zaparkujte ve středu obce. Úzkými uličkami směrem co nejblíže ke trati nejezděte.

Přístup pěšky

Ze středu Čebína: od kostela jděte uličkami obce na jih k místu, kde končí zástavba a železniční trať ji obchází obloukem. Trať podejděte a první polní cestou jděte doprava, po 200 m jděte doleva polní cestou k lesu a pak po jeho okraji stále stejným směrem 500 m. Označení chráněného území je nenápadné, ale při pozorném sledování terénu lokalitu nelze minout. Celkem od kostela 1,3 km, pokud parkujete na nejjižnějším konci zástavby v Čebíně, pak jen 700 m.

Příjezd na kole, parkování kol

Popisovaná cesta pro pěší je sjízdná i pro horská kola.

Poznámky pro vozíčkáře

Polní cesty u lokality Na Lesní horce nejsou pro vozíčkáře sjízdné.

Rady a tipy

Doporučujeme malý okruh: Z Čebína cestou popisovanou cestou pro přístup pěšky k přírodní památce Na Lesní horce, pak jít východním směrem na vrchol Kamínka a odtud přes lom Dálky zpět do Čebína. I s přestávkami a odpočinkem vycházka na 1,5 - 2 hodiny. Doporučujeme polovinu dubna (koniklece zrovna kvetou).

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu