Kůlny

Les, sutě a skály nad levým břehem Brněnské přehrady, významné chráněné území


Cyklisté, pěšáci i výletníci pozorující krajinu z lodi velice obdivují území na levém břehu Svratky mezi Osadou a Zouvalkou na Brněnské přehradě. Břeh je tu tvořen granodioritovými skalami, balvanitými sutěmi a listnatým lesem. Jsme v chráněném území Kůlny, které je biokoridorem nadregionálního významu.

Základem území je exponovaná poloha v průlomovém údolí Svratky. Skalnatá stráň se sklání k jihu a příjem slunečního záření je značný. Ale teplotní rozdíly mezi dnem a nocí nebo mezi zimou a létem tu dosahují extrémních hodnot. Na skalách a pohybujících se sutích se vytvořily jen chudé půdy nebo vůbec žádné. Takové prostředí mnoho rostlin nepřežije. Proto tu rostou většinou jen zakrslé doubravy s dubem zimním a habrem obecným. Na sutích také rostou javory (babyka, mléč i klen) a lípa malolistá. 

V brzkém jaru les zlátne květy početné populace keře dřínu jarního (Cornus mas). V podrostu najdeme zjara kvetoucí dymnivku plnou (Corydalis solida), v létě tolitu lékařskou (Vincetoxicum hirundinaria) a brambořík nachový (Cyclamen purpurascens). Společenství stromů a keřů je místy prostřídáno lesostepí, na níž se vyskytují teplomilné druhy vegetace: divizna jižní rakouská (Verbascum chaixii subsp. austriacum) , lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia) , čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis) , rozrazil vídeňský (Veronica vindobonensis) a velmi vzácná večernice lesní (Hesperis sylvestris).

Na staré duby je vázán výskyt vzácných druhů hmyzu, např. roháče obecného (Lucanus cervus) a tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo). Ve stromech hnízdí ptáci strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) a krutihlav obecný (Jynx torquilla). Plazy zastupuje ještěrka obecná (Lacerta agilis), užovka hladká (Coronella austriaca) a slepýš křehký (Anguis fragilis). Na březích přehrady žije užovka podplamatá (Natrix tessellata) a užovka obojková (Natrix natrix). V potoce na dně údolí ve východní části území (blíže k Brnu) se vyskytuje velmi vzácný mlok skvrnitý (Salamandra salamandra).

Podle:

http://www.rezekvitek.cz/?idc=107, 16. 5. 2013


Umístění

GPS souřadnice

49°15'32.20"N, 16°28'46.19"E (východní okraj chráněného území)

49°15'42.39"N, 16°28'07.77"E (západní okraj chráněného území)

Adresa

Brno-Kníničky
Brno 635 00

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Kníničky
Nadmořská výška
230 m.n.m. - 320 m.n.m.
Základní číselné údaje
Rozloha chráněného území je 10,4 ha. Vyhlášeno bylo r. 1989.
Kategorie chráněného území
Přírodní památka

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší "rozumnou" železniční stanicí je Brno hlavní nádraží, odkud pokračujte do zastávky Přístaviště tramvají č. 1 a pak autobusem č. 303 nebo lodí.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Jeďte z brněnské městské části Bystrc ze zastávky Zoologická zahrada nebo Přístaviště autobusem 303 na zastávku (na znamení) Lávka pod hradem. Odtud pěšky.

Jeďte lodí z Přístaviště do zastávky Cyklistická. Pak vystupujete přímo proti chráněnému území Kůlny.

Příjezd osobním autem, parkování

Osobní auto zaparkujte pod hradem Veveří, kde je velké bezplatné parkoviště. Též můžete na levém břehu dojet na Osadu.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Autobus může též parkovat pod hradem Veveří nebo na Osadě.

Přístup pěšky

Ze zastávky lodí Pod Trnůvkou: vystupujete téměř přímo proti chráněnému území, které zaujímá skály nalevo od vás.

Ze zastávky autobusů 303 Lávka pod hradem: Jděte k lávce přes řeku a pak na levý břeh, kde pokračujte po červené značce za lávkou vpravo - celkem 1,25 km k západnímu okraji chráněného území.

Z parkoviště pod hradem Veveří: Jděte po pěší stezce, která lemuje silnici, k řece. Přejděte lávku na levý břeh, kde pokračujte po červené značce za lávkou vpravo - celkem 1,7 km k západnímu okraji chráněného území.

Z parkoviště na Osadě: Jděte podél břehu po červené značce celkem 2,7 km k východnímu okraji chráněného území.

Příjezd na kole, parkování kol

Jízda na kole na levém břehu Brněnské přehrady poblíž chráněného území Kůlny patří k atraktivním zážitkům. Jen je třeba při jízdě dávat pozor na pěší. 

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkář se k území Kůlny dostane jedině od Osady a sám terén nezvládne. Musí mít doprovod.

Rady a tipy

Doporučujeme nepokoušet se vylézt na horní okraj chráněného území. Zdola je pohled hodnotný, navíc byste pouhou chůzí v suti ohrozili křehkou rovnováhu v přírodě.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu