Zenker, Josef

Zakladatel první české lesnické školy v Písku

Datum a místo narození
1841-05-31, Přeštice
Datum a místo smrti
1894-10-09, Písek

Popis

     Josef Zenker se narodil v Přešticích v rodině revírníka. Absolvoval gymnázium, pak dva roky praxe, pražskou polytechniku a nakonec lesnickou akademii v Mariabrunnu. Studia ukončil r. 1865. Hned poté, již od r. 1867 byl učitelem lesnictví na lesnické škole v Mödlingu (jeden rok) a poté učil na akademii v Mariabrunnu matematické nauky (dva roky). Pak ještě krátce byl kontrolorem ve službách grófa Pálffyho v Bojnici, ale od r. 1871 až do svého předčasného skonu působil v Písku jako vedoucí lesní hospodář městských lesů.
     Neobyčejně se za tuto dobu zasloužil o jejich zvelebení. Zenker vypracoval pokrokové lesní hospodářské plány. Chtěl přitom zachovat přirozenou krásu píseckých lesů. Proto začal s přirozenou obnovou lesů, zakládal smíšené porosty, jeho přičiněním se začalo pracovat v lesoparku Amerika i na rozsáhlých holinách. Díky Zenkerovi se v píseckých lesích objevuje ze Skalistých hor získaný strom douglaska tisolistá. Až dnešní generace lesníků tento čin oceňují. Písecké douglasky tisolisté slouží jako výborný zdroj geneticky kvalitních semen. 
     Zenker byl členem výboru České lesnické jednoty a redaktorem spolkového lesnického časopisu. Českou lesnickou jednotu zastupoval jako její delegát na rakouských lesnických kongresech ve Vídni.
     Spolu s dr. Bedřichem Schwarzenbergem se zasloužil o vypracování návrhu zákona o dohledu nad hospodářstvím v lesích obecních v Čechách a svoji snahu dotáhl tak daleko, že zákon byl v lednu 1893 vydán. 
     Od roku 1874 spoluredigoval časopis Háj, v l. 1882 - 94 redigoval dvojjazyčný Spolkový časopis České lesnické jednoty a byl spoluredaktorem časopisu Archiv zemědělský, který vycházel v letech 1886 - 91, prvního vědeckého lesnického a zemědělského periodika v Čechách. Zenker redigoval též Časopis spolku pro chov psů v Čechách. Jeho největším počinem bylo ale to, že r. 1884 dal podnět k založení první české lesnické školy v Písku (od 12. 1. 1885), kde se stal prvním odborným ředitelem a učitelem (1885 - 87).
     Zenkerův pomník najdete jižně od Adamova poblíž křižovatky žluté a modré turistické značky. 

     Podle:
     http://www.lmpisek.cz/o-nasi-spolecnosti/pisecti-lesni-hospodari/josef-zenker, 25. 5. 2013
     Truhlář, J. (2003): Památníky adamovských lesů, Primus Praha, s. 51

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: