Pelíšek, Josef

Významný český geolog a pedolog

Datum a místo narození
1909-08-20, Zábludov u Letovic
Datum a místo smrti
1993-06-01, Brno

Popis

     Josef Pelíšek byl významným českým geologem a pedologem (pedologie je nauka o půdách). Zabýval se především půdami v lesích, geologií kvartéru (čtvrtohor), paleopedologií kvartérní i starší, také stratigrafií pleistocénu i holocénu, sedimenty a mikroklimatologií jeskyní Moravského krasu.
     Josef Pelíšek se narodil jako první ze tří synů rodiny železničáře. Do obecné školy chodil v Letovicích, na reálku v Brně. Maturitu složil v roce 1928. Poté studoval hospodářský obor Vysoké školy zemědělské v Brně. Již ve 4. ročníku studia byl přijat jako asistent do Ústavu půdoznalství VŠZ v Brně, jehož vedoucím byl Václav Novák, vynikající odborník a mimořádný profesor pedologie, meteorologie a klimatologie. Kromě Nováka měl na vědomosti a dovednosti mladého vědce též vliv Vojtěch Rosický, věhlasný mineralog, krystalograf a petrograf, kterého Pelíšek navštěvoval na Ústavu mineralogie a geologie dnešní Masarykovy univerzity v Brně. Od r. 1934 začal své pedagogické působení, které ale přerušila okupace.
     Po skončení války v květnu 1945 je Pelíšek pověřen správou Ústavu půdoznalství. V březnu 1946 je jmenován mimořádným profesorem zemědělské a lesnické geologie. V červnu 1946 byl jmenován soukromým docentem pedologie. 1. října 1946 byl zřízen Ústav zemědělské a lesnické pedologie, jehož přednostou byl ustanoven, od 19.7.1947 se tato instituce jmenovala Ústav geologie a lesnické pedologie.
     Profesor Pelíšek se v dalším životě nadále věnoval výzkumné, pedagogické a organizátorské činnosti. V letech 1952-54 byl proděkanem Lesnické fakulty VŠZ, v letech 1954-58 děkanem. Do důchodu odešel v roce 1974, nicméně na jím založeném pracovišti v relativně aktivní činnosti zůstal až do konce 80. let.
     Jeho největší záslužnou činností byl tzv. generální průzkum a charakteristika půdních typů Slovenska, na níž pracoval s s vědcem evropského formátu Aloisem Zlatníkem. Tito dva autoři předznamenali budoucí fytocenologickou diferenciaci (třídění původních porostů v lese i mimo něj) podle převládajících bylin.
     Literatura uvádí přibližně tisíc (!) vědeckých prací profesora Pelíška, ovšem dvě z nich byly pro studium poválečné generace lesníků naprosto klíčové - učebnice Lesnická pedologie (spolu s Janem Stejskalem) z roku 1956 (Státní zemědělské nakladatelství v Praze, 460 s.) a učebnice Lesnické půdoznalství z roku 1957 (Státní zemědělské nakladatelství v Praze, 487 s. včetně barevných příloh). Obě stěžejní práce pana profesora vyšly v době jeho působení na pozici děkana fakulty.

     Uveďme dále, že profesor Pelíšek byl členem mnoha odborných a zájmových organizací:
Krasová komise při ČSAV,
Mezinárodní společnost pro výzkum kvartéru,
Mezinárodní společnost půdoznalecká,
Mezinárodní společnost pro výzkum rašelin,
Pomáhal založit Český speleologický klub v Brně.
Spolupracoval také s Karlem Absolonem, Vojenem Ložkem a dalšími předními vědci té doby.
Pomník Josefa Pelíška se nachází poblíž vývěrů Jedovnického potoka v Moravském krasu.
Podle:
Lesnická práce | září 2009 | autor: Klement Rejsek, Ústav geologie a pedologie LDF MZLU v Brně
http://www.slpkrtiny.cz/slp-krtiny/napsali-o-nas/sto-let-od-narozeni-josefa-peliska-a1213417
http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=7853

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: