Abraze

Popis

Abraze je mechanické obrušování povrchu hornin nárazy a třením horninových částeček, které jsou unášeny vodou, ledovcem nebo vzduchem. 

Abrazi často pozorujeme na mořském pobřeží se skalami. Mořský příboj působí destruktivně na skály, které jsou obrušovány částečkami obsaženými ve vodě. Skála se vlivem abraze rozpadá na menší bloky, až vznikne písek. Menší bloky a písek vytváří pod skálou mírně ukloněnou abrazní plošinu, která bývá za vyššího stavu vody ponořena pod hladinou, za nižšího stavu se ocitá na souši. Skále nad abrazní plošinou se říká odborně abrazní srub, ale často se označuje neodborně jako skalní útes

Abrazní činnost ledovce pozorujeme zejména v místech, která ledovec kdysi pokrýval, ale nyní tam již není. Na zemském povrchu, zejména ve skalách jsou vidět dlouhé rýhy různé velikosti. Způsobily je kameny v ledovci svým pomalým pohybem. Pokud byl materiál přítomný v ledovci jemný, pak hornina na podloží nemá rýhy, ale je obroušena. 

Pro abrazní činnost větru se někdy používá slovo koraze. Částečky horniny ve vzduchu se pohybují na první pohled rovnoměrně vodorovně, ale není tomu tak. Vítr částečku nadzdvihne a ta poskočí, pohybuje se tedy postupnou saltací (skoky). Délka "skoků" příslušné částečky se zvětšuje se zmenšující se velikostí částečky. I saltace ale stačí na to, aby částečky obrušovaly horniny, s nimiž se "potkají". Výsledky můžeme pozorovat v pouštních krajinách nebo tam, kde pouště kdysi byly. Vznikají skalní hřiby a kameny zvané hrance. Skalní hřib má úzkou "nohu", protože je nejvíce obroušen velkými částečkami v jeho spodní partii. Dodejme ale, že skalní hřib může vzniknout i jinak. 

Podle: 

http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?abraze, 17. 3. 2019

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: