Rakovecké stráně a údolí bledulí

Chráněné území s menšími skalními výchozy a s potokem, u něhož kvetou úchvatné koberce květin


Blízko těžiště pomyslného trojúhelníku s vrcholy v Brně, Vyškově a Blansku se zvedají kopce Drahanské vrchoviny rozřezané hlubokými údolími toků, jejichž vody spěchají do Vyškovské brázdy. Území je tvořeno převážně slepenci, které mají svůj původ v karbonském moři. 

Protože na tomto území se nenacházejí takřka žádné nerostné suroviny a od okolních sídel je sem docela daleko, unikla zdejší krajina intenzívnímu zemědělskému a průmyslovému využívání. Nejvýraznější krajinářským útvarem je tady Rakovecké údolí se stejnojmenným potokem a s přírodní rezervací bledulí jarních, ale i jiných rostlin. Předmětem ochrany jsou zachovalé listnaté lesy, dále krásné louky, slepencové skály a vzácná vegetace na nich a v neposlední řadě tok Rakovce, na němž dosud nikoho nenapadlo budovat ve velkém měřítku vodohospodářské úpravy. 

Listnaté lesy v Rakoveckém údolí jsou několikerého druhu. Nad skalními hranami a v terénních rýhách mezi nimi rostou převážně bučiny. Vysoko nade dnem údolí na slunných místech rostou převážně duby. V naprosté plošné menšině, ale turisticky nejvýznamnější jsou údolní porosty olší a jasanů. 

Botanický průzkum Rakoveckého údolí poskytuje velmi podrobnou inventuru zdejších druhů. Jsou mezi nimi 4 silně ohrožené rostliny: na loukách zvonečník hlavatý pravý (Phyteuma orbiculare), hadí jazyk obecný (Ophioglossum vulgatum) a suchopýr širolistý (Eriophorum latifolium) a ve skalách kociánek dvoudomý (Antennaria dioica). Seznam pak pokračuje 15 druhy rostlin v kategorii "ohrožené". 

V potoce Rakovci dle provedeného průzkumu žije rak říční, na loukách můžete vzácně potkat zmiji obecnou a v lesích mloky a čolky. 

Ochránci přírody se snaží, aby louky v Rakoveckém údolí byly jen extenzívně využívány a budou z nich odstraňovat náletové dřeviny. V lese a na skalách hodlají zavést přirozený vývoj bez rušivých zásahů člověka, hlavně s určitým podílem tlejícího dřeva v bylinném patře. 

Kvůli výše uvedeným skutečnostem ale turisté do Rakoveckého údolí nejezdí - anebo si je neuvědomují. 

První skupina návštěvníků vyhledává celoročně Rakovecké údolí jako krajinářsky malebné území, kterým můžete při jednodenním výletě projít "od autobusu k autobusu" a přitom být takřka pořád v "čisté" přírodě. 

Ještě možná atraktivnější je tato krajina pro terénní cyklisty. Jízda na horském kole z Jedovnice okolo zaniklé vsi Bystřec do Račic nebo do Pístovic je lahůdkou. 

Druhá skupina návštěvníků přijíždí výhradně v době květu bledulí jarních, tj. obvykle v březnu. Rezervace nazvaná Rakovecké stráně a údolí bledulí je lokalitou, kde se tato překrásná bylina v jasanovo-olšovém lese při potoce vyskytuje masově. Nejrozlehlejší koberce bledulí najdete přibližně uprostřed chráněného území (49°18'5.046"N, 16°50'2.080"E). Vede sem lesní cesta, blízko vede červená značka, naučná stezka i cyklotrasa 5072. 

Pokud dorazíte v dubnu, v rezervaci najdete překrásně kvést česnek medvědí. Další byliny vykvétají na konci jara a v létě.  


Podle:

Maloplošná zvláště chráněná území (nature.cz), 3. 3. 2022


Umístění

GPS souřadnice

49°18'3.834"N 16°50'0.087"E (nejzajímavější území s bledulemi)

Adresa

Bukovinka, Ruprechtov 679 05

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Bukovinka, Ruprechtov
Nadmořská výška
365 m.n.m. - 546 m.n.m.
Základní číselné údaje
Rezervace má rozlohu 112,8 ha. Vyhlášena byla r. 2012.
Kategorie chráněného území
Přírodní rezervace Rakovecké stráně a údolí bledulí

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční trať je Brno - Přerov a na ní žst. Luleč. Na úseku Brno - Vyškov ale nejsou zavedeny osobní vlaky, které by tu zastavovaly. Takže nejbližší žst je Vyškov. Pak pokračujte autobusem. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Výchozími místy pro výlety do Rakoveckého údolí mohou být: Jedovnice (autobus č. 201 z Brna-Židenic nebo ze Staré Osady), Ruprechtov (bus č. 167 z Vyškova), Račice nebo Bukovinka (bus 157 z Vyškova). 

Příjezd osobním autem, parkování

V místech, kam jezdí autobus, můžete zanechat auto, ale existují i místa k údolí bližší, např. křižovatka s odstavnou plochou Ve Žlebě 49°17'56.401"N, 16°51'19.019"E nebo dolní konec Bukovinky 49°17'50.280"N, 16°48'32.613"E

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Nabízí se možnost, aby účastníci akce vystoupili na křižovatce Ve Žlebě 49°17'56.401"N, 16°51'19.019"E a řidič čekal v Jedovnicích, kde nejsou problémy s parkováním. 

Přístup pěšky

Údolím vede červená značka Jedovnice - Račice, která se těsně dotýká plochy s bledulemi a také naučná stezka. Můžete ale přijít také po modré z Bukovinky nebo z Ruprechtova a v ose údolí přejít na červenou. Existuje ale také hodně možností, jak údolím putovat po neznačených lesních cestách. 

Příjezd na kole, parkování kol

Okolo naleziště po polních a lesních cestách vede cyklotrasa 5072. Severním koncem údolí vede po asfaltové lesní silnici cyklotrasa 507. Tyto dvě trasy se vzájemně míjí, dělí je asi 700 m cesty loukou a lesem, kterou cyklisté využívají. K nalezišti bledulí vede z hlavní lesní cesty odbočka sjízdná pro kola. 

Poznámky pro vozíčkáře

Pro vozíčkáře je dostupná jen krátká část údolí od křižovatky ve Žlebě na západ. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu