Vodní nádrže Nové Mlýny

Kontroverzní díla na řece Dyji pod Pavlovskými vrchy


V 70. a 80. letech 20. století byly na dolní Dyji uvedeny do provozu tři vodní nádrže, jejichž hlavním účelem mělo být shromažďování vody pro závlahy, které se měly odsud rozvádět po větší části jižní Moravy. 

Již při plánování přehrad se záměr setkával s odporem laické i odborné veřejnosti. Obyčejní lidé i vědci poukazovali na to, že pod vodou přehrad se ocitne jeden z nejcennějších lužních lesů široko daleko, ostrov ekologické stability, v němž si příroda i lidé zvykli na pravidelný roční cyklus a nebyly pro ně překvapením ani každoroční povodně.

Pod vodou se mělo také ocitnout 30 archeologických nalezišť a panovaly obavy, že nová vodní plocha negativně ovlivní dosud suché klima na stepích nedaleké Pálavy.

Technokratická lobby zvítězila.

Nejprve se stavěla horní nádrž, též zvaná Mušovská přehrada, která je rozlohou nejmenší. Hráz se nachází na Dyji v ř. km 58,09. Stavba probíhala v letech 1974 – 78. Hráz je nízká a vede přes celou údolní nivu. Bezpečnostní přeliv, který zajišťuje průtok do střední nádrže, je hrazený segmenty a má čtyři pole. Hlavním účelem vybudování nádrže mělo být zajištění vody pro závlahy a trvalého minimálního průtoku. Hráz má zachycovat povodňové průtoky, měla zlepšit čistotu vody a předpokládalo se její využití pro rekreaci.

Poslední účel nádrž zčásti splňuje. Na severním břehu u Pasohlávek vzniklo několik rekreačních středisek a kempů. Koupání je zde možno provozovat například ve známé laguně. Kvalita vody ale není obvykle vynikající, dokonce někdy voda ke koupání nevyhovuje vůbec. Na konci léta někdy bývá hladina pokryta sinicemi. Dlužno ale přiznat, že obec Pasohlávky věnuje značnou pozornost úpravám břehů a  výstavbě cyklistických stezek, takže severní břeh lze označit jako velmi hezkou rekreační základnu. Ta byla navíc znásobena výstavbou rozsáhlého akvaparku Moravia těsně při silnici Brno – Mikulov – Wien, který je hojně navštěvován, ač vstupné do něj rozhodně není lidové.   

Specifickým jevem je jižní břeh, který obsadili rybáři a soukromí rekreanti s chatami postavenými naprosto živelně a neregulovaně z různorodých materiálů. Redakce tohoto webu nezná majetkové poměry na jednotlivých pozemcích jižního břehu, ale podezřívá rybáře, že chatky nejsou legální, a politiky, že s tím nic nedělají.

Střední nádrž, zvaná též Věstonická přehrada, se stavěla současně s horní nádrží. Je situována na ř. km 53,77 km na řece Dyji, ale současně do ní společným ústím přitékají Jihlava a Svratka. Vodní dílo bylo dokončeno r. 1981. Břehy střední nádrže jsou na rozdíl od Mušovské nádrže téměř všude umělé a hladina je často nad úrovní okolního terénu. Průtok vody do dolní nádrže zajišťuje bezpečnostní přeliv se šesti poli, která jsou hrazena segmenty. Střední nádrž zatopila vesnici Mušov  tak, že nad hladinou zůstal jen kostel sv. Linharta. Ve vodách střední nádrže na rozdíl od horní nádrže je zakázáno koupání a provozování vodních sportů. Je od počátku existence zamýšlena a vyhrazena pro účely ochrany přírody. Na hladině můžete vidět běžné i vzácné druhy vodních ptáků (rybák obecný, zrzohlávka rudozobá, racek chechtavý – největší soustředění v ČR, racek černohlavý, racek bělohlavý, racek bouřní – jediné hnízdiště v ČR).

Dolní nádrž – též Novomlýnská přehrada pochází z l. 1981 – 88. Byla vybudována v ř. km 46,00. Je plošně nejrozsáhlejší ze všech tří vodních děl a vyvolává nejvíce otazníků. Téměř celý obvod  nádrže je zpevněn hrázemi, které převyšují okolní terén. Tyto hráze nejsou dobře zpevněny, voda prosakuje do okolních polí, odkud je čerpána zpět do nádrže. Na hlavní příčné hrázi je přelivný objekt o třech polích, která jsou hrazena segmenty. Ve hrázi je umístěna malá vodní elektrárna s Kaplanovou turbínou. Břehy nádrže jsou posety individuálními rekreačními objekty, které vznikly živelně. Jejich právní existence je dle názoru redakce tohoto webu přinejmenším problematická. 

Mezi hladinami vodních nádrží je jen minimální výškový rozdíl. Ochránci přírody požadovali, aby na střední nádrži bylo zatopeno co nejméně bývalých mokřadů, takže hladina je tu trvale udržována nižší o 85 cm, než se původně předpokládalo. Dokonce od r. 2012 je hladina často na dolní a na střední nádrži shodně vysoko, takže na střední hrázi jsou zdviženy klapky a hladiny jsou spojené.

Než byla vodní nádrž postavena, poukazovali ochránci přírody, že zanikne nesmírně cenný lužní les se vzácnými rostlinami a živočichy. Ze dna budoucí nádrže se pokusili některé z nich přemístit na nové lokality. Takto se podařilo přenést 112 034 bledulí letních, 29 025 sněženek, 2 224 ladoněk vídeňských a 1 103 kusů leknínových oddenků. Záchrannou akci Dno profesionálů i dobrovolníků inicioval a provedl přední ekolog Antonín Buček. Vysoké stromy ale ekologové zachránit nemohli. Některé z nich ještě desítky let poté čněly nad hladinu.

Na všechny tři vodní nádrže Nové Mlýny existuje obrovská spousta názorů – velmi protichůdných.

Zastánci staveb argumentují, že v krajině pod nádržemi se podařilo zamezit povodním (např. r. 2006) a naopak zajistit minimální průtok v řece a v umělých kanálech v okolí Lednice a Břeclavi (např. r. 2015). Podle nich nádrže plní estetickou funkci, dotváří krajinu, pomáhají shromažďovat vodu pro závlahy.

Odpůrci staveb poukazují na zničený lužní les, na zatopená archeologická naleziště, na naprostou omezenost závlah i koupání vzhledem k velmi špatné kvalitě vody a na nepromyšlenou otázku divoké rekreace kolem břehů. Také argumentují změněným mikroklimatem na Pálavě.

Podle:

Články v Jihomoravských Ekolistech 1/2017, s. 13, 14


     


Umístění

GPS souřadnice

48°51'29.560"N, 16°43'19.712"E (hráz Dolní Novomlýnské nádrže)

Adresa

Drnholec, Brod nad Dyjí, Pasohlávky, Horní Věstonice, Dolní Věstonice, Pouzdřany, Strachotín, Pavlov, Milovice, Šakvice, Nové Mlýny 691 22 (Pasohlávky)

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Drnholec, Brod nad Dyjí, Pasohlávky, Horní Věstonice, Dolní Věstonice, Pouzdřany, Strachotín, Pavlov u Dol. Věstonic, Milovice u Mikulova, Šakvice, Nové Mlýny
Nadmořská výška
169 m.n.m. - 171 m.n.m.
Základní číselné údaje
Horní nádrž má rozlohu vodní hladiny 528 ha, střední 1031 ha, dolní 1668 ha. Největší hloubka je 8 metrů, obvyklá hloubka je 2 metry.
Kategorie chráněného území
Přírodní rezervace Věstonická nádrž

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do stanice Vranovice nebo Šakvice na trati Brno - Břeclav. Dále pokračujte pěšky nebo autobusem. Výhodné je vzít si do vlaku kolo a pokračovat dále na něm. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Pasohlávky: jsou na trase autobusové linky 105 Brno, aut. st. Zvonařka - Mikulov, žst. a linky 530 Vranovice, žst. - Drnholec. Výhodné východiště pro koupání na severním břehu horní nádrže nebo pro pobyt v kempu Merkur. Vystupte v zastávce Pasohlávky u kostela. Některé spoje obou linek též zastavují u akvaparku Moravia

Dolní Věstonice: jsou na trase autobusové linky 540 Mikulov, žst. - Šakvice, žst. - Hustopeče. Řada turistů přijede z Brna do Šakvic vlakem, zde přestoupí na autobus do Dolních Věstonic, kde si prohlédnou muzeum a pokračují ve výletě na Pálavu. Přes Dolní Věstonice také vede trasa linky 570 Mikulov, žst. - Pavlov - Lednice - Břeclav. 

Příjezd osobním autem, parkování

Výhodné je zaparkovat před Aqualandem Moravia, ale pokud se chcete koupat v horní nádrži, pak jeďte ke kempu Merkur. Další možné parkování např. pro začátek cyklistického výletu se nabízí v Dolních Věstonicích či Strachotíně. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Parkování doporučujeme na podobných místech jako pro auta. 

Přístup pěšky

Oblast vodních nádrží Nové Mlýny není vhodná pro pěší turistiku. Ale pro úplnost dodejme, že sem vede z Pouzdřan, žel. zast. modrá značka k Aqualandu Moravia cestami a cyklostezkami v lužních lesích. A také červená značka z Popic, žel. zast. přes Strachotín, hráz střední nádrže a Dolní Věstonice na Pálavu a do Mikulova. 

Příjezd na kole, parkování kol

Oblast vodních nádrží Nové Mlýny je vyhledávána milovníky jízdy na kole. Na trase Ivaň - Aquland Moravia - Pasohlávky - Brod na Dyjí si můžete vychutnat jízdu po mezinárodní cyklotrase Brno - Wien. Z větší části vede po asfaltových cyklostezkách. 

Lákavá je možnost jízdy okolo vodních nádrží. Viz dále.  

Horní nádrž, severní břeh: velmi kvalitní cyklostezka mezi Aqualandem Moravia a obcí Pasohlávky a dále na břehu v Pasohlávkách. Asfalt, oddělený provoz cyklistů a motorových vozidel. 

Horní nádrž, jižní břeh: jen polní cesta zčásti mezi poli a zčásti v živelně vzniklých chatových osadách. Pro rekreační jízdu nedoporučujeme. 

Střední nádrž, severní břeh: zčásti asfaltové povrchy, zčásti přírodní povrchy. Velmi hezká krajina, zvláště u soutoku Svratky a Jihlavy a jejich společného ústí do vod přehrady. Místy pěkné pohledy na Pálavu a kostelík v Mušově. Mezi severním a jižním břehem vede po hrázi cyklostezka s provozem odděleným od motorové dopravy.

Střední nádrž, jižní břeh: stezka z asfaltu vede po koruně hráze nad okolním terénem. Je plochá, bez terénní konfigurace a poměrně nudná. Krajinářsky zajímavé jsou ale pohledy na Pálavu a na ostrovy ve vodách přehrady. 

Dolní nádrž, severní břeh: stezka vede po koruně boční hráze. Pohled je možný buď do vod jezera nebo do živelně vzniklých chatových osad a vůbec není zajímavý. 

Dolní nádrž, jižní břeh: stezka pro kola neexistuje, musíte jet po silnici, kde je někdy dost velká frekvence motorové dopravy. 

Sečteno, podtrženo: pro cyklistický výlet doporučujeme severní břeh mezi Strachotínem a Pasohlávkami. 


Poznámky pro vozíčkáře

Pro vozíčkáře doporučujeme výlet z Ivaně po asfaltové mezinárodní stezce k Aqualandu Moravia a pak pohyb v Pasohlávkách po břehu nádrže. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu