Buček, Antonín

Krajinný ekolog, zachránce rostlin pod Pálavou, tvůrce několkika uznávaných konceptů ochrany přírody, žák Aloise Zlatníka

Datum a místo narození
1942-09-17, Brno
Datum a místo smrti
2018-03-05, Brno

Popis

Antonín Buček byl jedním z nejlepších českých krajinných ekologů. Jeho zásluhou existuje v Česku ochrana krajiny a přírody jako koncepční obor. Byl člověkem statečným, protože prosazoval ochranu přírody v době, která oboru nepřála. S notnou dávkou štěstí se mu podařilo na úroveň zákona prosadit "Územní systémy ekologické stability krajiny". Svým charismatem přitáhl k ochranářským myšlenkám obrovskou spoustu mladých lidí. 

Antonín Buček se narodil r. 1942 v Brně, r. 1966 vystudoval lesnickou a dřevařskou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně. Na jeho další profesní rozvoj měl největší vliv profesor Antonín Zlatník.  Jeho studentům v hloubi totalitního režimu neušlo, že profesor Zlatník dává základ nové vědě - geobiocenologii, jejíž obsah lze stručně vyjádřit takto: rostliny se vyskytují a prosperují jen ve vhodném přírodním prostředí, které je určeno zejména zeměpisnou šířkou, nadmořskou výškou a dalšími geografickými vlivy. Například smrky tedy nepatří do míst, kde by měly za normálních okolností růst duby. Kritizovat zaběhlou praxi v tehdejším socialistickém Československu, kde lesníci smrky sázeli všude, byl velmi průkopnický čin. 

Bylo zřejmé, že Antonín Buček, ovlivněn základním názorem Aloise Zlatníka, se dá na dráhu ochránce přírody. Nejdříve ale v l.  1969-1972 pracoval ve Vojenských lesích a statcích, pak přešel v Brně do Geografického ústavu tehdejší Československé akademie věd, kde se stal vedoucím oddělení. Když po listopadu 1989 Československá akademie věd Geografický ústav zrušila,  přešel A. Buček do Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, tedy do školy, kterou kdysi vystudoval, ač se za socialismu jmenovala jinak. Externě přednášel i na jiných pracovištích, například na Fakultě sociálních studií MU. 

V době normalizačního socialismu plánované hospodářství mělo především za cíl využít přírodní zdroje bez ohledu na fakt, zda jsou nahraditelné. Kolem roku 1979 se poprvé objevují myšlenky, že přírodní zdroje je třeba využívat s rozmyslem. Je založen Český svaz ochránců přírody a Antonín Buček je zakládajícím členem. Jeho "domovskou" základní organizací byla ZO ČSOP Veronica  v Brně, spoluzakládal časopis téhož jména - Veronica

Antonín Buček stál u zrodu nového pojetí ochrany přírody ve smyslu zrodu územních systémů ekologické stability. Oč se jedná?

Kdysi profesor Zlatník ve školním lesním podniku ve Křtinách vybral pro rezervaci Habrůvecká bučina dvacet hektarů hospodářského lesa, široko daleko nejzachovalejší zbytek dubových bučin. Habrůvecká bučina zdaleka v té době neměla přírodovědnou hodnotu jako třeba Boubínský prales, ale profesor Zlatník správně předpokládal, že bez zásahů člověka se ve vybraném území vyvine prales - dnes bychom spíše řekli les blízký přirozenému stavu.       

Antonín Buček a jeho kolegové už v 70. letech začali v krajině jižní Moravy vybírat území, která by mohla být ušetřena lidského zásahu a stát se kostrou ekologické stability. Například v technicko-zemědělské krajině mezi Znojmem a Pohořelicemi má pro stabilitu krajiny význam i akátový lesík, ačkoli se akát běžně pokládá za cizorodou expanzívní dřevinu. A tak v době, kdy byly v Československu poslední zbytky bučin přeměňovány na smrkové porosty a poslední mokřady odvodňovány, hledali ochránci přírody v krajině zbytky hodnotných míst.   

Bučkovi a jeho kolegům přálo i štěstí. Měli spřízněnou duši na Federálním ministerstvu pro technický a investiční rozvoj. Byl jí Miroslav Martiš, kterému se podařilo prosadit tzv. Ekoprogram, v jehož týmu pak pracovali přírodovědci a osvícení územní plánovači v čele s ing. arch. Jiřím Löwem. Tým při určování územních systémů ekologické stability prorazil s převratnou myšlenkou. V krajině je třeba nejen zachovat síť relativně přírodních území, ale také vytvořit prostor k tomu, aby taková území mohla vzniknout. Všude jinde ve světě převládal trend, že se pasivně chrání to, co je, nikoliv prostor pro to, co tam někdy může být. Zjednodušeně řečeno - tým tvůrců systémů ekologické stability si troufl malovat doprostřed kukuřičného pole plochu, která by měla být zalesněna. A současně si tým řekl, že takový les nesmí být menší než tři hektary a lokální koridor nesmí být delší než dva kilometry a musí být široký 10 až 15 metrů. Tým mohl začít nad novou myšlenkou začít pracovat projekčně v rámci tehdejší jižní Moravy. Opět jim přálo štěstí. 

Když musel r. 1978 z čela Geografického ústavu na Mendlově náměstí v Brně odejít profesor Jaromír Demek, nastoupil jako nadřízený Antonína Bučka a dalších plukovník generálního štábu ve výslužbě Vahala. O ekologii nic nevěděl. Ale poté, kdy mu Antonín Buček zalhal, že termín geobiocenologie pochází od sovětského badatele Sukačeva a kdy pojem ekologická stabilita byl nahrazen slovem potenciál krajiny, mohl být v Geografickém ústavu nakreslen systém ekologické stability jižní Moravy. Někde se dokonce  r. 1990 začalo s novými výsadbami biokoridorů a co víc - koncept územních systémů ekologické stability (ÚSES) se stal v roce 1992 součástí zákona o ochraně přírody. Bylo to opět štěstí - v pozdější době politici začali ochranu přírody pokládat za škodlivou a militantní a ekologické zákony tolik neprosazovali. Současně je pravda, že  ÚSES zasahují do vlastnických práv. 

Druhou obrovskou zásluhou Antonína Bučka je boj proti vybudování Novomlýnských nádrží. Přitom děj okolo nich byl velmi složitý a skončil tak, jak ochránci přírody nechtěli, ale bohužel předpovídali. 
Za II. světové války v Brně fungovala pod vedením ing. arch. Kumpošta krajinářská kancelář zřízená proto, aby čeští inženýři a architekti nemuseli být totálně nasazeni v Německu. V kanceláři bylo vymyšleno, jak vyplavit Němce z jižní Moravy. Německé obce Bulhary, Milovice, Nové Mlýny, Dolní Věstonice, Strachotín, Mušov, Pasohlávky, Brod nad Dyjí, Horní Věstonice měly být zatopeny jihomoravským mořem. Komunisté r. 1953 soustavu nádrží zařadili do vodohospodářského plánu. Když pak technici zvládli stavbu přehrad na Vltavě a na Váhu, najednou měli volné kapacity a málo práce. Navíc r. 1965 přišla na jižní Moravu výjimečně silná povodeň a byl po ruce argument pro stavbu přehrad nazvaných Nové Mlýny. Stavět se začalo v roce 1975. 
Antonín Buček a další ochránci přírody, odborná i laická veřejnost stavbu hlasitě a koncepčně napadali. Všechny předpokládané přínosy nádrží považovali rozumní lidé přinejmenším za diskutabilní. 
V době vzniku tohoto článku je zřejmé, kdo měl pravdu. Závlahy vodou z Novomlýnských nádrží se nepoužívají. Ochrana před povodněmi by fungovala, kdyby nádrže byly prázdné. U vody existuje jediné hezčí místo na koupání. Předpokládaný příliv 150 - 200 000 turistů ročně se nekoná. 
Antonín Buček a jeho kolegové před r. 1989 "alespoň" ručně přesadili desetitisíce rostlin, hlavně bledulí letních z budoucího dna Dolní Novomlýnské nádrže na jiná místa, zejména do rezervace Křivé jezero. Pro tuto akci nadchli spoustu dobrovolníků. 
Dalším případem, k němuž se Antonín Buček klidně, ale zasvěceně vyjadřoval, byla výstavba Automotodromu v Brně. Když bylo zřejmé, že technicko-motoristická lobby v čele s tehdejšími svazarmovci zvítězí a bude vykácena část lesa Pohádky máje, prosadili ochránci přírody alespoň to, že krajinu severně od silnice Žebětín - Ostrovačice už stavba nezasáhla. 
V profesním životě se Antonín Buček obsáhle věnoval hodnocení vlivu technických děl na krajinu, zejména na Ostravsku, Liberecku, Jihlavsku a Břeclavsku. Obsáhle a vytrvale kritizoval záměry stavby průplavu Dunaj - Odra - Labe. Vyhodnotil z hlediska ochrany přírody soustavu vodních děl na Jihlavě Dalešice - Mohelno. 
Proslul i na mezinárodním poli. Stal se spoluautorem Národního atlasu Kuby (v 80. letech 20. stol.), přírodu zkoumal na jemenském ostrově Sokotra a na Zakarpatské Ukrajině objevil lesy, které v l. 1931-35 zmapoval Alois Zlatník a provedl na nich srovnávací výzkum. Velmi erudovaně se přitom stále věnoval svým studentům na fakultě, ať už přímo ve výuce nebo při terénních exkurzích. Z tuzemska i ze zahraničí stále přinášel nové poznatky o vlivu změn klimatu na lesní porosty. R. 2009 se stal jedním z nejaktivnějších autorů Atlasu krajin České republiky. Napsal přes 400 odborných nebo popularizačních publikací. 
R. 2018 jeho skonem přišla česká ochrana přírody o jednoho ze svých historicky nejlepších mužů. 
   
Podle: 
http://www.sedmagenerace.cz/text/detail/263, 17. 3. 2018
http://www.casopisveronica.cz/clanek.php?id=790, 17. 3. 2018
http://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/geobiocenolog-antonin-bucek-mezi-sedmdesatniky.pdf, 17. 3. 2018
http://www.casopisveronica.cz/clanek.php?id=2075, 17. 3. 2018
https://www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialni-druzstvo/archiv/online/2018/11-2018..., 17. 3. 2018


Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno: