Kačležský rybník

Jeden z největších jihočeských rybníků s nádhernými duby na hrázi


Mezi Jindřichovým Hradcem a Kunžakem se rozkládá mírně zvlněná, na oko velmi příjemná krajina. Střídají se v ní louky, pole, lesy s mnoha plochami rybníků. Bez vodních ploch si dnes stěží dokážeme tuto část jižních Čech představit. Rybníky jsou tu naprosto samozřejmou součástí krajiny i života lidí. Pokusme se ale ponořit do historie a představit si dobu, kdy jihovýchodně od Jindřichova Hradce rybníky nebyly.

V místech, kde dnes vede silnice spojující Kunžak a Jindřichův Hradec, si u vesnice Člunek všimneme, že jedeme mezi dvěma rybníky. Než byly postaveny, museli formané jet močálovitou krajinou s rašeliništi přes mělkou sníženinu. Ta byla směrem na sever odvodňována do Hamerského potoka a tedy do Nežárky, směrem na jih do potoka Hostice (dnes Koštěnický potok). Postavit v takovéto krajině rybníky muselo být hodně lákavé, protože se mohlo počítat s velkou zatopenou plochou bez osídlení a přitom  s vodou o hloubce 1 až 2 metry zcela vhodnou pro chov ryb. Nevýhodou mohla být malá velikost povodí, protože nad oběma dnešními rybníky Krvavým a Kačležským příliš mnoho kilometrů čtverečních krajiny pro sběr vodních srážek není.

První zpráva o rybníku na potoku Hostici pochází z roku 1359. Tato zmínka je ze smlouvy mezi urozenými pány Ojířem z Landštejna a Heřmanem z Hradce: S výstavbou Kačležského rybníka začal hejtman hradeckého panství Jan Šťastný Pušperský v roce 1544. Rybník byl na svou dobu odvážnou stavbou, v podstatě se jednalo řečeno dnešní terminologií o údolní nádrž se sypanou hrází o délce téměř 600 metrů a výšce až 9 metrů. Řádně dostavěn byl až po téměř 40 letech za hejtmana Jana Zelendara a za pomoci Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan. Původní název rybníka byl Soused Hradecký, prý na znamení dobrých sousedských vztahů mezi majitelem rybníka Jáchymem z Hradce a držitelem bystřického panství Volfem Krajířem z Krajku. Na Kačležský byl přejmenován v roce 1610. Páni z Krajku tou dobou budovali také rybník Soused (dnes Staňkovský rybník) a potřebovali k tomu některé pozemky Jáchyma z Hradce, který jim je přátelsky daroval. Proto oba rybníky měly načas společný název Soused .V letech 1809 – 1889 probíhala v  severní části rybníka těžba rašeliny. V této dob byl rybník vypuštěn a část, kde se rašelina netěžila, byla využívána jako pastvina.

Dnes je Kačležský rybník největší vodní plochou v jihovýchodním okolí Jindřichova Hradce. Je obklopen lesy a loukami, hráz je nápadná několika řadami staletých dubů. Rybník slouží především chovu ryb, je u něj ale také postaveno 7 malých chat a dětský tábor na louce při pravém břehu u hráze. Táborníci také využívají jediné rozumné místo ke koupání v těsné blízkosti jejich "přechodného bydliště". Občas se tu svlaží i turisté a cyklisté.

Největší význam ale má Kačležský rybník pro ptáky. Jeho rozlehlá plocha a zejména pobřežní porosty i hráz jsou významným hnízdištěm jejich mnoha druhů, včetně několika vzácných či ohrožených.

Pobřežní porosty jsou v okolí rybníka dosti rozsáhlé a tvoří ptákům bezpečný úkryt. Jsou tvořeny zejména rákosem obecným (Phragmitetum communis) a orobincem úzkolistým (Typhetum angustifoliae).

Kačležský rybník je významným podzimním shromaždištěm kachen divokých (Anas platyrhynchos), bývá jich tu až 2000 kusů, v ostatních měsících méně. Na ostrůvcích hnízdí 10 až 20 párů kopřivek obecných (Anas strepera). Na vzrostlých stromech byl pozorován orel mořský (Haliaeetus albicilla). To je jen zlomek z obrovského množství, které můžete u rybníka pozorovat. Dodejme, že můžete narazit i na vydru říční (Lutra lutra).

Ochráncům přírody se od doby, kdy jsou Krvavý a Kačležský rybník vyhlášeny rezervací podařilo uskutečnit několik dobrých činů. Odstranili mohutné obvodové valy při jihovýchodním břehu Krvavého rybníku a opravili výpusť, takže nyní dle potřeby může voda protékat z Krvavého rybníka do Kačležského. Na hrázi Kačležského rybníku byly odstraněny náletové smrky, ošetřeny duby a provedena dosadba stromů a opravy hrázních objektů.  Rozumnými zásahy se podařilo zvýšit množství druhů hnízdících ptáků v kompromisu s dobrým úlovkem ryb (cca 18 tun kaprů za rok).
  
Podle:

http://www.ceska-kanada.cz/kaclezsky-rybnik.html, 27. 7. 2015

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ka%C4%8Dle%C5%BEsk%C3%BD_rybn%C3%ADk, 27. 7. 2015

http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=1734 (plán péče o PR), 27. 7. 2015


Umístění

GPS souřadnice

49°5'36.598"N 15°5'37.733"E

Adresa

Kačlehy 377 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Kačlehy
Nadmořská výška
534 m.n.m.
Základní číselné údaje
Kačležský rybník má hráz dlouhou 590 m. Výstavba rybníku začala r. 1551. Rybník zaujímá plochu 195,4 ha (podle katastrální mapy). Přírodní rezervace Krvavý a Kačležský rybník zaujímá plochu 383,5 ha. Vyhlášena byla r. 1994.
Kategorie chráněného území
Přírodní rezervace Krvavý a Kačležský rybník

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte buď do stanice Jindřichův Hradec anebo pokračujte ještě úzkorozchodnou tratí směr Nová Bystřice a vystupte na zastávce Blažejov. Ostatní zastávky na úzkokolejce jsou sice opticky blíž, ale není z nich k rybníku ani pro pěší ani pro cyklisty rozumný přístup.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Nejbližší rozumnou zastávkou je Horní Pěna, Hejlíček. Zastavují tu autobusy na linkách z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice. Jezdí jich poměrně dost v pracovní dny, několik spojů i o víkendu.

Příjezd osobním autem, parkování

Zaparkujte na levé straně hráze při silnici z Kunějova do Dobré Vody.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Při silnici z Kunějova do Dobré Vody může zaparkovat i autobus.

Přístup pěšky

Z Blažejova, žel. zast.: jděte po žluté značce přes Hospříz a Kačlehy. Velmi pěkná trasa, nevýhodou je, že občas se musí jít po silnici. Celkem 8,5 km.

Ze zastávky autobusů Horní Pěna, Hejlíček: jděte přes kopec po modré značce (většinou lesní asfaltka cca 3,5 km)

Příjezd na kole, parkování kol

Přes hráz vede cyklotrasa 1241 z Jindřichova Hradce na východ do České Kanady. Můžete ji využít například při cestě na Landštejn. Počítejte s občasnými terénními úseky a táhlými kopci. Tip na zkratku mezi Kačlehy a Kačležským rybníkem: Polní cesta značená žlutě je pro horská kola docela dobře sjízdná.

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkář s doprovodem se bez problémů může pohybovat po hrází a velmi to doporučujeme. Do okolí se nedostane.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu