Komárov

Půvabná víska u Soběslavi, blatská architektura, památková rezervace


Komárov je uceleně dochovaná vesnice s krásnou návsí pravidelného půdorysu, s kaplí a výjimečně dochovaným souborem usedlostí se štíty, omítkami a výzdobou, která je typická pro Soběslavsko-veselská Blata. Než se sem vypravíte, doporučujeme, abyste si přečetli naši kapitolu o selském baroku. 

Na obdélné návsi s rybníkem původně stály dřevěné roubenky, majitelé je ale postupně nahrazovali zděnými domy, roku 1828 již všechny domy na návsi byly zděné. Obyvatelé byli nepochybně velmi zámožní, protože téměř všechny usedlosti jsou pojaty velkoryse a také stojí na rozlehlých parcelách. Mezi ně se vklínilo jen jedno domkářské stavení. 

Téměř všechny památkově chráněné domy mají bohatě zdobené štíty. Na pozadí barevné omítky působí bílé ornamenty jako jemná krajka. Jednotný rukopis celé vesnici dodal zednický mistr Martin Paták. Dnes mezi památkově chráněnými usedlostmi stojí i domy typické pro běžnou českou venkovskou zástavbu s rovnými liniemi, ale ve výsledném optickém dojmu převládá selské baroko. 

Kaple

Kaple uprostřed návsi pochází z 19. století. Stojí na půdoryse tvaru obdélníka, jejíž věž je předsazena v západním průčelí. Interiér kaple je sklenut valenou klenbou a vzadu konchou (specifický typ kulové klenby). 

Usedlost čp. 1

Usedlost pochází z 2. pol. 19. stol. Obytný dům vlevo o čtyřech místnostech má sytou omítku, jednoduchý vzhled i výzdobu. U sýpky je známo datum vzniku - r. 1862. Ta má naopak zdobení bohaté. Vytvořil ho Martin Paták. Je dvouosé, členěno vodorovně dvěma římsami a svisle třemi pilastry, které jsou spojeny oblouky. 

Obě stavby si uchovaly původní polohu i dispozici. Stojí kolmo k návesní linii. Za sýpkou je umístěn vejminek a hospodářské zázemí - stáje, chlévy, kolna a za ní volný prostor pro průjezd ze statku. Odzadu dvůr uzavírá stodola. Dům a sýpka jsou spojeny vysokou ohradní zdí se segmentovým vjezdem a vchodem pro pěší. Římsa nad ohradní zdí je kryta taškami, má přímou linii, ale nad vjezdem je zvednuta do štítu.  

Usedlost čp. 4

Usedlost na západní straně návsi má dvouštítové uspořádání. Dříve byla uzavřená, dnes je uzavřena jen ze přední části. Hospodářské budovy vpravo již chybí. Obytná část je se sýpkou spojena přímou ohradní zdí, která je v místě obdélníkového vjezdu mírně převýšena. Sýpka z r. 1808 (jedna z nejstarších ve vsi) je dvoupodlažní, na průčelí dvouosá. Nad fabionovou římsou je konkávně prohnutý štít. 

Průčelí obytné části z r. 1920 je tříosé s jednoduchými okny ve špaletách a s nepravou bosáží po stranách. Trojúhelníkovitý štít je opatřen dvěma větracími okénky. Dům je zakončen sedlovou střechou krytou taškami. 

Usedlost čp. 7 

Tato přízemní usedlost na jižní straně návsi se rovněž skládá z obytné a z hospodářské části. Obě průčelí jsou tříosá se zajímavým členěním pilastry s římsovými patkami a hlavicemi a se zdobnými zvonečky.  Spojena jsou přímou ohradní zdí se segmentovým vjezdem a vchodem pro pěší. V obytné části jsou pilastry spojeny oblouky. Profilovaná korunní římsa nese volutový štít s nikou, v níž je umístěna soška P. Marie s děťátkem. Za obytnou částí byly umístěny stáje. Průčelí sýpky je řešeno podobně, místo oken je ale opatřeno průduchy. Vedle je postavena ještě jedna nižší sýpka, která je opatřena průduchy jen ve štítě. Dvůr vzadu uzavírá průjezdná stodola. 

Usedlost čp. 7 během historie takřka nezměnila ani vnější ani vnitřní dispozice. 

Usedlost čp. 8

Tento dům je příkladem stavby vrcholu blatské architektury. Při pohledu z ulice je obytná část datovaná rokem 1861 vpravo, sýpka z roku 1864 vlevo. Oba objekty se vyznačují velmi zajímavým kvádrováním (nepravou bosáží), sedlovými střechami, volutovými štíty s pilastry, arkádami a štukovou výzdobou. Mezi nimi je postaven přímý, taškami krytý překlad s obloukovým vjezdem a brankou pro pěší. Hospodářská stavení se nacházejí po obou stranách dvora, vzadu je prostor ukončen průjezdnou stodolou. Sýpka je dvoupatrová, vzduch pro větrání je zajištěn průduchy. 

Usedlost čp. 10

Usedlost je postavena v jihovýchodním cípu návsi. Pochází z první poloviny 19. století, stavebních úprav doznala r. 1866 a 1965. Původně byla uzavřená, dnes se mezi sýpkou a kolnou nachází otevřený prostor. Průčelí sýpky vlevo a obytné části vpravo je spojeno poměrně dlouhou a vysokou ohradní zdí, v jejímž středu se nachází segmentový vjezd a vpravo branka pro pěší, obě lemované nepravou bosáží. Obytné stavení je v průčelí tříosé s jednoduše rámovanými okny ve špaletách a s trojúhelníkovým štítem, v němž jsou zasazena dvě okna a oblouková nika. 

Sýpka stojí na obdélném půdoryse, na nároží je zdobena nepravou bosáží, průčelí je opticky rozděleno třemi vodorovnými římsami. Korunní římsa je kryta taškami. Průčelí je dvouosé s horizontálně situovanými průduchy. Dvoudílný štít je ve spodní části konkávně vykrojen, na něm spočívá trojúhelníkový nástavec s nikou a plastickou výzdobou. Obě části usedlosti mají sedlové střechy kryté taškami. Vzadu dvůr lemují kolna, stáje a stodola. 

Usedlost čp. 16

Usedlost čp. 16 se od ostatních v detailech odlišuje. Areál na východní straně návsi je situován kolmo k ulici, má obytnou část původně zakončenou chlévy, sýpku a stodolu vzadu. Patří k nejstarším ve vsi, sýpka má ve štítě dataci 1831. Zajímavostí je oddálení půdorysného profilu sýpky dále od silnice. Obytná budova má v přízemí tři okna, ale podle popisu a fotografie z r. 1973 do uličního průčelí směřovala jen dvě okna posunutá nesymetricky vlevo od hlavní osy. Nad korunní římsou, která je kryta taškami, se vypíná trojúhelníkovitý štít se dvěma slepými obloukovitými okny zdobenými nepravou bosáží a se dvěma nikami. Obytná část je spojena se sýpkou vysokou ohradní zdí, v níž je proražen segmentový vjezd a branka pro pěší. Obytná část i sýpka mají sedlové střechy kryté taškami. 

Usedlost čp. 18

Usedlost čp. 18 patří k nejjednodušším stavením ve vsi. Průčelí obytného domu je dvouosé s korunní římsou, dvěma jednoduchými okny a dvěma větracími otvory. Ohradní zeď spojující obytnou část a sýpku má jen vjezd pro vozy spojenou s brankou pro pěší. Sýpka byla přistavěna dodatečně a není předmětem památkové ochrany. Usedlost nemá stodolu - ta byla zbourána. Sýpka je vzadu ukončena čeledníkem, obytná část stájemi. Ze zadního pohledu je usedlost otevřená. 

Usedlost čp. 19

Usedlost čp. 19 je pozoruhodná svými malými rozměry, zvláště pak sýpka vedle rozměrných budov v jiných částech vsi působí miniaturně. Za obytnou částí a sýpkou se nachází velmi vzácná roubená stodola, doklad původní zástavby vsi před příchodem zednických mistrů v 19. století. Dřevěná stodola (jedna ze dvou ve vsi) je vidět ze silnice, která za domem vede k rybníku.  

Dům čp. 23

Dům čp. 23 postavený roku 1886 na severní straně návsi je štítem orientovaný do ulice. Hospodářské zázemí kdysi u domu existovalo, ale bylo zbouráno. Dům má trojúhelníkový štít bez plastické výzdoby, jen s lemováním, jeho průčelí je prolomeno čtyřmi okny, takže se mohlo jednat o dvojdomek. 

Usedlost čp. 24

Usedlost čp. 24 je postavena na východní straně návsi. Půdorysně je velmi rozlehlá, což platí zvláště o obytně části se čtyřmi okny, trojúhelníkovitým štítem a jednoduchou výzdobou. Dvoupodlažní sýpka má ležatá větrací okénka a trojúhelníkovitý štít s větracím otvorem. Obě části jsou spojeny dlouhou ohradní zdí s vjezdem, brankou a dvěma slepými dveřovými výplněmi. Usedlost za domem pokračuje stájemi a kůlnou, za sýpkou je (velmi neobvykle) postavena ještě jedna malá sýpka. Vzniklý dvůr je vzadu uzavřen průjezdnou stodolou, přes níž je možno vjet na zahradu. Stáje jsou pozoruhodné neobvyklou velikostí a přístupem venkovního světla. 

Usedlost čp. 25

Na usedlosti čp. 25, která svojí hmotou výrazně ustupuje z hlavní linie,  je cenným objektem především sýpka. Dvoupodlažní objekt na půdoryse tvaru obdélníku má průčelí svisle členěné do dvou polí. Členění vymezují lesénové rámy. Štít v náznaku spočívá na dvou segmentových obloucích s klenáky. Nad nimi jsou vytvořena dvě slepá okénka v obdélném rámování. První "podlaží" končí obloučkovým vlysem a korunní římsou, která je kryta taškami. V patře jsou proraženy dva orámované horizontální průduchy. Dům je nahoře zakončen dvoudílným vykrajovaným štítem se zalamovanou volutou. Vertikálně se člení na dva obdélníky s nepravou bosáží. Každý z nich má v horní části kruhové větrací okénko. Výzdoba štítu je nahoře ukončena kvadrilobem s datací. Od sýpky k obytné části vede dlouhá ohradní zeď s vjezdem, brankou a nepravou bosáží. 

Obytná část byla vícekrát přestavována, takže pro laiky vypadá jako velmi cenná, pro památkáře již méně. Z odborného hlediska se ale památková ochrana vztahuje na celou usedlost. 

Stodola vzadu byla zbourána, usedlost je tedy ve směru k zahradě otevřená. 

Usedlost čp. 26

Na rozdíl od většiny staveb v Komárově je obytná část usedlosti čp. 26 velmi neobvykle podélně orientována a sýpka je schována za ní, takže při pohledu z ulice není vidět. Dům má jednoduchou výzdobu. Nedochoval se štít sýpky ani hospodářská stavení za domem. 

Usedlost čp. 27

Podobně jako předchozí usedlost má i tento objekt na severní straně návsi neobvyklou podélnou orientaci k návsi. Dům byl postaven v poslední čtvrtině 19. století. Je zvýšen o půdní polopatro, zdoben je jednoduchým dekorem. Půdorys usedlosti má tvar písmene L. Obytná část je prodloužena o chlévy a stáje. Vzadu stojí stodola. 

Přístavky a garáž jsou novějšího data a ani nejsou předmětem památkové ochrany. Unikátní jsou některé zachované prvky, například klenby v chlévech či dřevné konstrukce v malém skladu v obytné části. 

Usedlost čp. 28

Usedlost čp. 28 je podle názoru mnohých odborníků i běžných návštěvníků nejhezčí v celé vsi. Zejména dvoupatrová sýpka z r. 1865 patří k vrcholným ukázkám blatské architektury. Je dílem zednického mistra Martina Patáka. 
Sýpka stojí na půdoryse tvaru obdélníku. Její průčelí je horizontálně rozděleno dvěma římsami - dolní pásovou, horní korunní - a vertikálně třemi pilastry, které jsou v přízemí zdobeny závěsy a ozubenými terči s šesticípými hvězdami a spojeny segmentovými bosovanými rámy. Korunní římsu lemuje zespodu obloučkový vlys. Pod ním jsou proraženy dva obdélníkové větrací otvory lemované rámy (nebo můžeme mluvit o zasazení do slepých oken), v přízemí jsou podobné, nerámované. Nad korunní římsou se vypíná dvoudílný volutový štít opět členěný třemi pilastry se závěsy, zvonečky a další výzdobou. Mezi pilastry jsou zasazena dvě kruhová větrací okénka. 

Oproti sýpce obytná část působí mnohem jednodušeji, nemá žádné "krajky" ani jinou bohatou výzdobu omítky. Hospodářské budovy a stodola ohraničují rozlehlý dvůr. Za usedlostí se rozkládá zahrada. 

Usedlost čp. 29

Oproti předchozí usedlosti je tato skupina staveb mnohem méně rozlehlá a také je více odsunuta na okraj obce. usedlost se skládá z obytné části, sýpky a navazujících hospodářských budov a stodoly. Sýpka a obytná část jsou spojeny vysokou ohradní zdí s pravoúhlým vjezdem. 

Obytná část má v přízemí dvě okna a v patře trojdílný vertikálně situovaný větrací otvor. Postrádá výzdobu, která je u sýpky poměrně bohatá. Sýpka je vystavěna podobně jako obytná část na obdélníkovém půdoryse a je také dvouosá. V přízemí i v patře je členěna třemi pilastry s nepravou bosáží. Dolní pilastry jsou spojeny oblouky, které dosahují ke korunní římse. Pod nimi jsou dvě slepá okna s horizontálně položenými průduchy. Pod korunní římsou dávní štukatéři vytvořili krajkový dekor. Nad ní vystupuje dvoudílný volutový štít s dvěma větracími otvory v ozubeném rámu, kvadrilobem s datací a jemným dekorem na okraji střechy. Střechy jsou sedlové, kryté taškami. 

Usedlost čp. 30

Tato usedlost v severozápadní části obce  je neobvykle ve směru k ulici podélně orientována. Segmentový vjezd se nachází na podélné straně, je situován mimo osu. Obytná část má půdorys do tvaru písmene L. Po pravé straně od vjezdu se nacházejí dvě slepá okna s průduchy, po levé straně dvě velká a jedno malé okno. Dům nemá omítkovou výzdobu. Přesto je velmi cenným dokladem zástavby z 19. století. 

Usedlost čp. 51

Tato usedlost byla postavena v první polovině 19. století, patří tedy ve vsi k nejstarším. Zatímco sýpka pochází pravděpodobně z r. 1837, obytná část je novější, nikde se neuvádí doba jejího vzniku nebo přestavby. Zcela neobvyklá je orientace usedlosti vůči ulici. Zatímco sýpka je postavena štítem do ulice, obytná část je podélná. 

Obytná část má obdélný půdorys a tři okna ve vnější podélné stěně a tři v trojúhelníkovité štítové stěně. Jediným zdobným prvkem je pokrytí nároží nepravou bosáží. 

K sýpce vede ohradní zeď s klenutým vjezdem. Sýpka se vyznačuje poměrně vysokou a strmou střechou krytou taškami. Nároží jsou zdobena nepravou bosáží. V boční stěně jsou proraženy tři, ve štítové dva větrací otvory. Nad korunní profilovanou římsou vystupuje dvoudílný štít členěný dvěma pilastry, v němž je jedno čtvercové okénko a v obdélném rámečku datace 1837. 

Usedlost v minulosti pravděpodobně fungovala společně s čp. 22, protože s ní má společný dvůr a ohraničení, ale vstupy do nemovitostí jsou řešeny odděleně. 

Podle:

Výsledky vyhledávání - Památkový Katalog (pamatkovykatalog.cz), 16. 6. 2022

Komárov - Historie obce (mistopisy.cz), 18. 6. 2022
Umístění

GPS souřadnice

49°15'3.113"N, 14°35'33.446"E

Adresa

Komárov 392 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Komárov u Soběslavi
Nadmořská výška
431 m.n.m.

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst Soběslav

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do Komárova jezdí dvě autobusové linky, z toho jedna ze Soběslavi. Spojení je ale sporadické. 

Příjezd osobním autem, parkování

V centru vsi lze bez problémů zaparkovat a absolvovat prohlídku památek. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Viz pokyny pro auta. 

Přístup pěšky

Všechny památkově chráněné nemovitosti si můžete prohlédnout jen zvenčí, mají soukromé majitele. Doporučujeme výlet Sudoměřice u Bechyně, žst. - Komárov - Veselí nad Lužnicí, žst. Rovina, částečně po silnicích, částečně po lesních a polních cestách a pěšinách. Zelená a žlutá značka. Ze Sudoměřic je to asi 9,5 km, do Veselí 16 km. 

Příjezd na kole, parkování kol

Přes Komárov vede dálková mezinárodní cyklotrasa č. 11 Greenways Praha - Wien. 

Poznámky pro vozíčkáře

Všechny památkově chráněné nemovitosti si můžete prohlédnout jen zvenčí. Pohyb po vsi po příjezdu autem zvládnete vcelku bez problémů. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu