Roztocký háj - Tiché údolí

Přírodní ráz krajiny zázrakem zachovaný v těsném sousedství intenzívní zástavby


Přírodní rezervace Roztocký háj - Tiché údolí severně od Prahy na Únětickém potoce, levostranném přítoku Vltavy, je příkladem ostrůvku krajiny, který se zázračně zachoval v těsném sousedství obytné a průmyslové zástavby. Důvodem ochrany je přírodě blízký ráz území, původní květena, drobná zvířena a lesní porosty. 

Chráněné území zaujímá okolí asi 3 km dlouhého údolí, které bylo vyhloubeno Únětickým potokem v proterozoických (starohorních) horninách, většinou v břidlicích, prachovcích a buližnících. Posledně uvedená hornina je tvořena křemenem, je tedy nejtvrdší a v okolí potoka tvoří skalní útvary, které nepodlehly erozi tolik, jako okolí (z buližníku jsou např. Kozí hřbety).

Údolí popíšeme ve směru od Únětic k Roztokám, tedy "shora".

Při příchodu od vsi vás bude provázet Dolní rybník. Zprava i zleva jsou vidět tvary buližníkového reliéfu. Jižně, tedy v popisovaném směru vpravo jsou to Kozí hřbety, vlevo Holý vrch s Alšovou vyhlídkou. Pak po pravé straně uvidíte Trojanův mlýn, jehož majitel nabízí jeho prostory pro pořádání společenských akcí. Mlýn se připomíná písemně již ve 12. století. 

Po levé straně následuje velký opuštěný lom ve starohorních drobách, prachovcích a břidlicích. V horní části jeho stěny do těchto hornin proniká několik žil mikrogranitu ze středočeského plutonu (hlubinného žulového tělesa). Starohorní horniny jsou odkryty i v dalších, menších lomech po levé straně. 

Po pravé straně stával kdysi Zadní nebo též Tůmův či Zbořený mlýn. Existoval zcela určitě již na počátku 18. století, jednu dobu byl majitelem p. Trojan ze sousedního mlýna. Sloužil mj. jako pekárna. Po II. světové válce byla jeho budova stržena. 

Další mlýn stojí v místě, kde potok mění směr toku k severu. Jmenuje se Spálený. Postavil ho v l. 1786-87 hostinský J. Burda ze Suchdola. Po několika měsících provozu vyhořel, a i když byl r. 1813 obnoven, asi se jeho majitelům příliš nedařilo, protože se často střídali. R. 1849 byl přestavěn na továrnu, která vyráběla mýdlo a svíčky. R. 1880 vyhořel podruhé. Pak tady majitel zřídil pekárnu, ale mlýn vyhořel po úderu blesku r. 1904 potřetí. 

Za první republiky tady působila firma s pražírnou ječmene. V současné době budova bývalé továrny sice existuje, ale není používána, mlýn slouží jako obytný dům. 

Poté se vydáte severním směrem do Roztok. Po pravé straně uvidíte na okraji zástavby budovu bývalé restaurace Maxmiliánka. Byla pojmenována podle Maxmiliána, mexického císaře, bratra Františka Josefa I. Budova byla v 90. letech 20. století uzavřena a je v dezolátním stavu. 

Až sem lze dojet od centra Roztok autem. Pokud výlet plánujete s použitím vlaku či autobusu, musíte dojít až k Vltavě. 


Podle:

Chlupáč, I. (1999): Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí, Academia, s. 215

Geologické lokality - Vyhledávání - Roztocký háj - Tiché údolí (geology.cz), 19. 7. 2023

Maloplošná zvláště chráněná území (nature.cz), 19. 7. 2023

Trojanův mlýn | Vodnimlyny.cz, 19. 7. 2023

Tůmův, Zadní, Zbořený mlýn | Vodnimlyny.cz, 19. 7. 2023

 


Umístění

GPS souřadnice

50°8'50.157"N, 14°23'4.207"E (přibližný střed údolí u Spáleného mlýna)

Adresa

Roztoky 252 63

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Roztoky u Prahy
Nadmořská výška
190 m.n.m. - 270 m.n.m.
Základní číselné údaje
Přírodní rezervace má rozlohu 111,9 ha. Byla vyhlášena r. 1951.
Kategorie chráněného území
Přírodní rezervace Roztocký háj - Tiché údolí

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do žst Roztoky u Prahy na trati Praha - Kralupy nad Vltavou. Zastavují zde jen osobní vlaky.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Jeďte do zastávky Únětice, obecní úřad nebo do zastávky Roztoky, nádraží. Na výlet Tichým údolím se lze vydat z obou míst. 

Příjezd osobním autem, parkování

Do Tichého údolí u Dolního rybníka není zákaz vjezdu, parkovat lze (budete-li mít štěstí) pod Alšovou vyhlídkou na křižovatce modré a žluté značky. Další možnost je v Úněticích na návsi. Parkovat lze také na okraji zástavby Roztok u bývalé restaurace Maxmiliánka.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Doporučujeme účastníky akce vysadit v Úněticích na návsi a čekat na ně v Roztokách u restaurace Maxmiliánka. Ulice Tiché údolí je ale velmi úzká. Pokud tam řidič většího busu nebude chtít vjet, čeká na parkovišti u zámku. 

Přístup pěšky

Výlet po modré značce na trase Únětice, obecní úřad - Roztoky, žst. měří asi 5 km i s odbočkou na Alšovu vyhlídku.

Příjezd na kole, parkování kol

Trasa po modré značce mezi Roztoky a Úněticemi je sjízdná na horském kole a je velmi oblíbena mezi místními i Pražany. Značená cyklotrasa č. 8100. 

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkář Tiché údolí zvládne s pomocí schopného fyzického doprovodu. Výjezd k Alšově vyhlídce není možný. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu