Slepencové skály a rokle pod vsí Rokytná

Údolí červených skal - tak říkají krajině u Moravského Krumlova odborníci i milovníci romantiky


Mezi vesnicemi Rokytná a Budkovice poblíž Moravského Krumlova teče řeka Rokytná místy, pro která existuje přiléhavý název Údolí červených skal. Mezi skalami se zachovala řeka v obdivuhodně přírodním stavu – bez regulace, uměle zpevněných břehů, bez náhonů a jezů.  

Území se nachází v geomorfologicky poměrně komplikované oblasti. Můžeme tu rozlišit sníženinu Boskovické brázdy a vyvřelinový masív Brněnské vrchoviny. Boskovickou brázdu dělíme na nižší jednotky Moravskokrumlovskou a Ivančickou kotlinu. Mezi nimi proráží řeka Rokytenskou pahorkatinu údolím se zaklesnutými meandry. Nejzajímavějším je meandr v Moravském Krumlově a pod vesnicí Rokytná. V meandrech existují krásné odkryvy horniny zvané rokytenské slepence, která tvoří někde tvoří nádherné skály připomínající amfiteátry, jinde zase obří bochníky či jiné útvary. 

Zdejší slepenec vznikl  v období permu (mladší prvohory) na okraji moře, valouny pochází především ze spodnokarbonských hornin Drahanské vrchoviny (droby), méně z devonských hornin Moravského krasu. Karbon ej geologické období mladších prvohor, devon jsou starší prvohory. Tmel tvoří sloučeniny vápníku a železa, které dodávají skalám typickou červenou, někde hnědou nebo až nafialovělou barvu. Jak valouny, tak jejich tmel sem dopravily řeky a potoky. Místy jsou permské usazeniny překryty čtvrtohorními sedimenty. 

Na skalních hranách s expozicí  k jihu panují při slunečním žáru vysoké teploty, které nevyhovují stromům, proto je tu převažující vegetací step nebo lesostep. Řeka se ale prodírá údolím v četných zaklesnutých meandrech, takže na jiných místech panují jiné mikroklimatické poměry a samozřejmě vyvinula se tu také jiná vegetace. Odborníci evidují v chráněném území mimořádné bohatství více než 550 druhů vyšších rostlin. 

Ve vegetaci skal, lesostepí, a lesních lemů roste například endemický hvozdík moravský (Dianthus moravicus), pískavice provensálská (Trigonella monspeliaca), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus), kosatec nízký (Iris pumila), oměj jedhoj (Aconitum anthora), devaterka rozprostřená (Fumana procumbens).

V lesích se zachovaly dubohabřiny a šípákové doubravy téměř v přírodním stavu. Dub (rod Quercus) je zastoupen všemi svými druhy. 

Na skalách a v lesích žije řada chráněných živočichů. Z bezobratlých je to např. kudlanka nábožná (Mantis religiosa), pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena), ploskoroh pestrý (Libelloides macaronius), krasec uherský (Anthaxia hungarica), tesařík obrovský (Cerambyx cerdo), v přirozeném úseku řeky Rokytné byl potvrzen výskyt kriticky ohroženého velevruba malířského (Unio pictorum). Můžete vidět i plazy, vyskytuje se tu např.  ještěrka zelená (Lacerta viridis), užovka hladká (Coronella austriaca), užovka obojková (Natrix natrix), z obojživelníků ropucha obecná (Bufo bufo) a mnoho druhů ptáků, např. křepelka polní (Coturnix coturnix), sova pálená (Tyto alba), dudek chocholatý (Upupa epops), výr velký (Bubo bubo), krkavec velký (Corvus corax). 

Biologové spočítali, že v území rezervací se vyskytuje neobyčejně mnoho druhů chráněných podle zákona, a to rostlin 38 a živočichů 49 taxonů. 

Lidská sídla jsou ale blízko, takže místy jsou cenná rostlinná a živočišná společenstva ohrožena. Na vrchu Tábor a na opuštěných vinicích se expanzivně šíří trnovník akát (Robinia pseudoacacia), který ale (kromě Tábora) nejeví tendenci zarůstat další plochy. Dalším ohrožením jsou splachy umělých hnojiv z okolních polí a obrovský splach domácích fekálií pod vesnicí Budkovice. 

Údolím Rokytné mezi Moravským Krumlovem a Ivančicemi prochází modrá turistická značka

Po deštích velmi zajímavou podívanou představuje Moravskokrumlovský vodopád (v jednom z bočních údolí).

Doporučujeme také navštívit hradiště Rokyten

Podle:

http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?SHOW_ONE=1&ID=11173, 27. 2. 2019 
     

     


Umístění

GPS souřadnice

49°3'40.375"N, 16°19'38.991"E

Adresa

Rokytná
Moravský Krumlov, Ivančice 672 01

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Moravský Krumlov, Rokytná, Budkovice
Nadmořská výška
230 m.n.m. - 337 m.n.m.
Základní číselné údaje
Národní přírodní rezervace sestává ze tří území (jedno je u Moravského Krumlova, jedno zaujímá pravý břeh Rokytné pod vsí Rokytná a poslední tamtéž břeh levý). Celková rozloha rezervace je 86,6 ha. Rok vyhlášení 2005. Přírodní památka Budkovické slepence má rozlohu 12,4 ha a byla vyhlášena r. 2013.
Kategorie chráněného území
Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence, Přírodní památka Budkovické slepence

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanice je Moravský Krumlov na trati Brno - Střelice - Moravské Bránice - Moravský Krumlov - Hrušovany nad Jevišovkou. Výlet do údolí Rokytné ale můžete také výhodně začít v železniční stanici Ivančice (odbočná trať z výše jmenované). Do Moravského Krumlova i Ivančic jezdí přímé vlaky z Brna, u některých spojení je nutný přestup v Moravských Bránicích.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Výlet údolím Rokytné je výhodné začít v Moravském Krumlově nebo v Ivančicích. 

Do centra Moravského Krumlova vás doveze od železniční stanice autobus, jehož jízdní řád navazuje na vlaky. Z Ivančic půjdete přímo ze železniční stanice. 

Pokud byste snad nechtěli absolvovat úsek Moravský Krumlov - Rokytná (myslíme tím vesnici), pak se do Rokytné dopravte z Ivančic, žel. st. autobusovou linkou 432 Ivančice - Moravský Krumlov - Znojmo. 

Příjezd osobním autem, parkování

Výlet údolím Rokytné vzhledem k výhodné poloze okolních železničních stanic přímo vybízí k využití vlaku, ale pokud byste chtěli jít způsobem "tam a zpět", zaparkujte vůz v Rokytné a jděte údolím dolů a pak zpět. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Viz pokyny pro osobní auta. Také můžete účastníky akce nechat vystoupit v Moravském Krumlově nebo v Rokytné a čekat na ně v Ivančicích. 

Přístup pěšky

Cesta údolím Rokytné z centra Moravského Krumlova po modré značce do Ivančic měří asi 13 km. Z Rokytné přibližně 10 km. Pohodlná trasa podél řeky, místy obcházení neschůdných úseků výstupem a sestupem bočními údolími. Zajímavé je před vsí Rokytná nevystupovat po značce nahoru do vsi, ale jít polními cestami v ose meandru podél řeky. 

Příjezd na kole, parkování kol

Většina stezek na modré značce je dobře sjízdná pro horská kola. Pod vesnicí Rokytná doporučujeme nejezdit nahoru do vsi a pak dolů, ale držet se říčního údolí. Poněkud náročnější úsek je pod Budkovicemi, kde značená trasa stoupá k bývalé železniční zastávce a pak klesá zpět do údolí. Zde je nutno místy kolo vést. 

Poznámky pro vozíčkáře

Pro vozíčkáře v údolí Rokytné cesty sjízdné nejsou. 

Rady a tipy

Na některých mapách je v okolí Moravského Krumlova a Rokytné vyznačena naučná stezka Krumlovsko-rokytenské slepence. Ta má ve skutečnosti velmi mizerné značení v terénu, ale prochází opravdu hezkými místy, která turisté moc nenavštěvují. Mírně dobrodružným povahám doporučujeme zvláště její nejvýchodnější úsek na pravostranném přítoku Rokytné.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu