Vinořský park

Rybníky, pískovcové skály, dubové a olšové lesy a mokřady v Praze-Vinoři


Na severovýchodním okraji Prahy leží Vinoř, dříve vesnice, dnes městská část při staré silnici z Prahy do Mladé Boleslavi. Její dominantou je zámek, který nechal postavit František Josef Černín z Chudenic podle projektu architekta Františka Maxmiliána Kaňky. Objekt využívá ministerstvo vnitra, je pro veřejnost nepřístupný. 

Park se dlouhou dobu vyvíjel přirozeným způsobem, takže byl už r. 1982 vyhlášen přírodní rezervací. Předmětem ochrany jsou hlavně krajinářsky významné dubové a olšové porosty, které jsou v krásném mělkém údolí Vinořského potoka a jeho bezejmenného přítoku lemovány na pravém břehu pískovcovými stěnami. Ty sice nevynikají výškou, ale jsou velmi malebné a příjemné. 

Potok údolí vyhloubil ve čtvrtohorních spraších a pod nimi ležících druhohorních pískovcích. Okraje údolí jsou ploché, na jihu ve střední části si plošinu naši slovanští předkové zvolili pro vybudování hradiště. To pochází pravděpodobně z 8. století n.l. a nebylo dosud prozkoumáno. S přírodní rezervací na všech stranách sousedí orná půda nebo zástavba. 

Jak víme z hodin zeměpisu, Prahou protéká řeka Vltava a pražské potoky ústí do ní. Tuto naprosto samozřejmou geografickou informaci si Vinořský potok dovoluje silně narušit. Pramení ve Kbelích, odkud teče na východ, pak přes Vinoř a pak na severovýchod. Ústí do Labe v Brandýse nad Labem. Dodejme, že v Praze k povodí Labe patří ještě Březiněves, část Ďáblic, Letňany, Kbely, Satalice a malá východní část Horních Počernic a Újezdu nad Lesy. Do Vinořského potoka na území rezervace ústí zprava bezejmenný přítok.

Nejhezčím místem parku je rybník U Kamenného stolu s přilehlými pískovcovými skalami, v nichž jsou vytesány malé výklenky. Údajně zde opravdu byl v minulosti pískovcový kamenný stůl a u rybníku se veselilo zámecké panstvo. Vinořský potok park opouští na severovýchodním okraji, kde je další vodní nádrž - rybník U Pohanků, jehož břehy s lavičkami lákají k posezení. Naši předkové v krajině s výrazným nedostatkem vody chápali význam životodárné kapaliny a na Vinořském potoce a jeho přítocích  kromě zmíněných tří nádrží vybudovali na pouhých 10 kilometrech toku k Brandýsu hned 15 dalších rybníků. 

Na území Vinořského parku má potok velmi malý spád, takže okolní půdy jsou velmi podmáčené. 

Poměrně zajímavé je na území rezervace rostlinstvo. Nebyly zde sice nalezeny chráněné nebo zvlášť významné druhy, ale za zmínku stojí výskyt čarovníku pařížského (Circaea lutetiana), druhu, který byl na území Prahy zatím nalezen jen zde, v Xaverovském háji a v Čakovickém parku, a výskyt kolotočníku ozdobného (Telekia speciosa).

Jak by vypadal Vinořský park, kdyby neexistoval vliv člověka? Odborníci jsou schopni sestavit mapu potenciální vegetace. 

Podél potoka by rostla bažinná olšina. Většinou se takový les s vysokou hladinou podzemní vody vyskytuje na půdách s kyselou reakcí. Ve Vinoři je ale bažinná olšina zachována na alkalických půdních podkladech. Dominuje olše lepkavá, podíl ostatních dřevin - střemchy, břízy, jasanu, jeřábu - je zanedbatelný. V bylinném patře rostou běžné druhy bažin a vlhkomilných společenstev. Velmi pestré je mechové patro, které pokrývá až 1/4 porostu. 

Listnatý les poblíž potoka, ale mimo bažinu by byl tvořen hlavně jasanem ztepilým s výrazným podrostem křovin, např.  je to střemcha hroznovitá (Padus racemosa), brslen evropský (Euonymus europaeus), meruzalka srstka (Grossularia uva-crispa).

Na stanovištích nad potokem by rostly jiné druhy, hlavně javor klen a mléč (Acer pseudoplatanus, A. platanoides), jilm horský (Ulmus glabra) a jasan (Fraxinus excelsior). Na slunných místech rostou lípy srdčité (tilia cordata), na stinných  lípy velkolisté (Tilia platyphyllos). Nejmenujeme pochopitelně všechny dřeviny. Ale potenciální vegetaci uvádíme záměrně, protože v blízkosti velkého města s obrovským průmyslovým, zemědělským i sídelním využitím území je pochopitelné, že ani v rezervacích původní vegetace již neexistuje. 

Ale jaké je tedy současné rostlinstvo ve Vinořském parku?

Původní lesní porosty byly porušeny již před velmi dlouhou dobou. Je s podivem, že nepodlehly tlaku na získání orné půdy nebo k sídelnímu využití. Je ale pravda, že park měl soukromého vlastníka, což jej zachránilo před zničením. 

V stromovém patře dominuje dub a jasan, popř. javor a lípa, mezi keři převládá bez černý (Sambucus nigra). Bylinné patro lesních porostů je velmi chudé. Z hlediska ochrany přírody jsou velmi cenné staré olše (Alnus glutinosa), které se obvykle tohoto stáří nedožívají, protože lidé mají v oblibě doprovodnou zeleň podél toků kácet. Louky ještě poměrně nedávno (do r. 1989) vyplňovaly celé dno údolí a byly pravidelně koseny. Poté byl zanedbán odvodňovací systém, louky se zamokřily a druhotně do nich pronikla olše. Do mnohých sušších lokalit byla zavlečena kopřiva dvoudomá (Urtica dioica).  

Vzhledem k tomu, že v parku je hodně starých stromů, očekávali zoologové, že zde najdou hodně druhů hmyzu. Z motýlů našli jen běžné druhy, zaznamenali jen jeden chráněný druh: otakárek ovocný (Iphiclides podalirius). Ale "spravili" si dojem u střevlíkovitých brouků, kterých na území parku bylo zjištěno 74 druhů, z toho 8 vzácných, a to je zcela určitě jeden z hlavních důvodů, proč by měl být tento ostrůvek přírody na okraji Prahy zachován pro příští generace. 

Přitom čeká ochránce přírody spousta práce Park ohrožují odpadní vody z okolních obcí, splachy ze zemědělských pozemků, odpadní vody z průmyslových podniků a z letiště v Kbelích. Potok je zanesen těžkými kovy, hlavně kadmiem, niklem, zinkem a chromem. Novým nebezpečím je expanze akátu do celého parku.

Územím parku vede žlutá turistická značka v souběhu s cyklotrasou a naučnou stezkou z r. 2008.  

Podle:

http://lokality.geology.cz/212, 17. 4. 2020

https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?SHOW_ONE=1&ID=750, 17. 4. 2020


Umístění

GPS souřadnice

50°8'19.341"N, 14°35'3.654"E

Adresa

Praha 9 - Vinoř
Praha 190 17

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Vinoř
Nadmořská výška
240 m.n.m. - 260 m.n.m.
Základní číselné údaje
Rozloha chráněného území je 37,4 ha. Vyhlášeno bylo r. 1982. Biologický rybník zaujímá vodní plochu 1,5 ha. Rybník U Kamenného stolu má rozlohu vodní hladiny 0,46 ha.
Kategorie chráněného území
Přírodní rezervace Vinořský park

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší žel. zast.se jmenuje Praha-Kbely, leží na trati Praha - Turnov. Můžete použít i žst Praha-Satalice na téže trati. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Ze žst Praha-Satalice jeďte busem č. 396 směr Přezletice, Kocanda.

Ze stanice metra Letňany jeďte busem č. 378 směr Jenštejn, Hradní. 

Ze stanice metra Českomoravská jeďte busem č. 375 směr Brandýs n.L.-Stará Boleslav. 

Ve všech předchozích případech vystupte na zastávce Vinořský zámek

Příjezd osobním autem, parkování

Nejrozumnější parkování je ve Vinoři na hrázi rybníka U Pohanků. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Bus může stát na křižovatce 50°8'22.739"N, 14°35'22.589"E východně od Vinoře. Účastníky akce doporučujeme nechat vystoupit v Satalicích, nechat je jít po žluté značce k rybníku U Pohanků anebo až na severní konec Vinoře, kde bus může čekat u benzinové čerpací stanice. 

Přístup pěšky

Přes park vede žlutá značka a naučná stezka. Doporučujeme výlet Satalice, bus Satalická obora - Vinořský park - rybník U Pohanků - Jenštejn. 

Příjezd na kole, parkování kol

Přes park v souběhu s pěší stezkou vede cyklotrasa. Je na ní ale potřeba horské kolo a dávat pozor na padlé kmeny a zamokřená místa. Po cyklotrasách se dá dobře projet např. od stanice metra Letňany přes Kbely a Vinoř do Brandýsa nad Labem. 

Poznámky pro vozíčkáře

Pokud si vezmete fyzicky dobře vybavený doprovod, pak s jistou mírou trpělivosti lze projet trasu od rybníka U Pohanků k rybníku U Kamenného stolu. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu