Skařiny

Rezervace starého lužního lesa na břehu řeky Moravy


Skařiny je název pro chráněné území lužního lesa na pravém břehu řeky Moravy poblíž hradiště Mikulčice. Rezervace hraničí ve své severovýchodní části s bývalým (slepým) ramenem řeky Moravy. Asi 200 m odtud na západ lesem protéká malý vodní tok zvaný Teplý járek, v němž mj. tečou vody od tepelné elektrárny Hodonín. Území leží v Dolnomoravském úvalu, v rovině vzniklé na písčitohlinitých náplavech Moravy o mocnosti 2 až 5 m v nadmořské výšce 160 metrů. 

Předmětem ochrany je především hnízdiště čápa bílého (Ciconia ciconia) a volavky popelavé (Ardea cinerea). Roku 2013 ornitologové zde napočítali 16 hnízd čápů v korunách nejvyšších stromů a 99 hnízd volavky popelavé. 

Lužní les, či spíše jeho zbytek u Mikulčic, je příkladem plochy, kde můžeme vidět všechny fáze vývoje přirozeného lesa, tedy mladé stromky, dospělé stromy i zaniklé, rozpadající se jedince, to vše ve dvou až třech etážích nad sebou. Ve stromovém porostu převládá dub letní (Quercus robur), jasan úzkolistý (Fraxinus angustifolia) a jilmy (Ulmus laevis a Ulmus minor), dále se tu vyskytuje habr obecný (Carpinus betulus), javor babyka (Acer campestre), lípa srdčitá (Tilia cordata) a topol černý (Populus nigra) i topol bílý (Populus alba). Keřové patro je tvořeno dřevinami: bez černý (Sambucus nigra), ptačí zob (Ligustrum vulgare) nebo mišpule obecná (Mispulus germanica), na sušších místech líska obecná (Corylus avellana). V bylinném podrostu dominují nitrofilní druhy, např: česnek medvědí (Allium ursinum), svízel přítula (Galium aparine), kuklík městský (Geum urbanum), ostružiník křovitý (Rubus fruticosus), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica),

Různorodost porostů a jeho zachování ve všech vývojových stadiích je předpokladem pro výskyt mnoha druhů hmyzu, lze jmenovat např. tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo), roháče obecného (Lucanus cervus) či lesáka rumělkového.

Poloha v blízkosti velké řeky s mnoha podmáčenými místy a se starým vodním ramenem vyhovuje obojživelníkům. Žijí tady například ropucha obecná (Bufo bufo), skokan ostronosý (Rana arvalis) nebo i zástupce plazů užovka obojková (Natrix natrix). Na kmenech stromů můžete pozorovat stopy činnosti bobra evropského (Castor fiber). 

Skařiny si můžete prohlédnout z cesty, která vede podél břehu Moravy nebo z lesních cest, které kromě severu lemují všechny okraje rezervace. Dovnitř chráněného území vstup není dovolen. 

Podle:

Plány péče (nature.cz), 22. 8. 2022Umístění

GPS souřadnice

48°48'2.662"N, 17°5'35.285"E

Adresa

Mikulčice 696 19

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Mikulčice
Nadmořská výška
160 m.n.m.
Základní číselné údaje
Plocha rezervace je 5,5 ha. Byla vyhlášena r. 1944. Bližší ochranné podmínky se datují k roku 1956.
Kategorie chráněného území
Přírodní rezervace Skařiny

Přístup

Příjezd vlakem

Na Slovensku: jeďte do žel. zast. Kopčany na trati Kúty - Holíč - Skalica.

V Česku: jeďte do žst Lužice na trati Břeclav - Přerov.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Na Slovensku: jeďte do zastávky Kopčany, Moravská.

V Česku: jeďte do zastávky Mikulčice, obecní úřad. N+které autobusové spoje linky Břeclav - Hodonín zajíždějí k hradišti Mikulčice. 

Příjezd osobním autem, parkování

Na Slovensku: auto zanechte v obci Kopčany (ul. Marxova)

V Česku: auto zanechte na parkovišti u archeologického naleziště Mikulčice.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Viz pokyny pro příjezd osobním autem.

Přístup pěšky

Z Kopčan: jděte z ul. Marxovy pěšinou k severu asi 1 km. Po prohlídce kostela sv. Margity Antiochijské jděte po modré značce k Lávce Velké Moravy. Velkou část cesty budete absolvovat po asfaltové cyklostezce. Za lávkou (už na moravském břehu) se dejte vpravo cca 320 m k okraji rezervace. 

Z Mikulčic, od archeologického naleziště: jděte k IX. kostelu a pak lesem po pěšině k okraji rezervace. 

Příjezd na kole, parkování kol

Viz pokyny pro pěší. Po obou březích Moravy vedou štěrkové nebo asfaltové cyklotrasy. Zajímavá cesta je např. z Hodonína po slovenském břehu. Dojem je celkově poněkud zhoršen tím, že Morava má v této oblasti regulovaný, pohledově nikoli zrovna příjemný tok. 

Poznámky pro vozíčkáře

Pokud si vezmete doprovod, pak se k lávce a pak k rezervaci docela dobře dostanete z Kopčan. Od archeologického naleziště Mikulčice přístup spíše nedoporučujeme. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu