Suchomasty

Pozoruhodná vesnice s několika přírodními a historickými zajímavostmi, z nichž jedna má světový význam

Kontaktní informace

+420 311 689 862
Oficiální stránky

Poznámky

Osada Borek nemá vlastní katastrální území

Historie

Suchomasty se poprvé písemně uvádějí již roku 1088. Tehdy český král Vratislav daroval nově založené kapitule vyšehradské ves Suchomasty i se dvěma poplužními dvory. Co se ovšem dělo ve vsi před rokem 1088, tedy, kdy byly ve vsi postaveny první příbytky a kdy se zde objevili první obyvatelé, není nic známo. Původní se ves uvádí jako Suchomazly až do 16. století, pak na začátku 17. století je osada vedena pod jménem Suchomastle a Suchomastly.    

Suchomasty byly původně statkem panským (propůjčeným - svěřeným), jehož páni museli králi odvádět služby, což původně spočívalo v tom, že "byli povinni dělat svíce ke komoře královské, královský stan pro válečnou výpravu opravovati a stavěti“.

V l.1415 - 1600  Suchomasty postupně patřily rodu Tučků, Svárovských a Pešíkových. Potom obec koupil Adam Pinta Bukovanský z Bukovan. Mezi dalšími majiteli se je také zaznamenán Václav ze Svárova (od r. 1562), jeden ze 22 rytířů, kteří měli manská léna karlštejnská, přičemž jejich povinností bylo střežit hrad. Václav se zúčastnil povstání českých stavů proti císaři, takže r. 1622 mu byl majetek zabaven ve prospěch císařské koruny.

Od roku 1623 se na suchomastském panství vystřídalo mnoho pánů: Dorota Říčanská ze Sulevic, páni z Talmberka, hrabata z Kokořova, od r. 1794 Barbara Zarabasová, od r. 1827 rod Nováků a v r. 1850 rod Marešů. Tento rod velkostatek v Suchomastech, Bykoši, na Borku a zámek koupil v březnu 1850. Jeden z příslušníků rodu Čeněk Mareš byl zemským poslancem a starostou berounského okresu. V roce 1911 byl velkostatek prodán cukrovarníku Richardu Elbognovi.

Mezi světovými válkami se majetek velkostatku zmenšoval. Část polí a lesů byla prodána již r. 1921  sedlákům v Suchomastech a ve Vinařicích. R. 1933 - 1935 byl prodán i les na hranicích katastrů sousedních obcí se zásobami vápence. Ze suchomastského majetku tak zůstal pouze zámek a velkostatek s dvory v Suchomastech, Bykoši a Borku.

Horní části Suchomast se přiřazují názvy Vinohrady nebo Pece. Zejména druhý název dokládá tradici domácího pálení vápna z místních zdrojů vápence, který předcházel průmyslové výrobě v Berouně a Zdicích. Vápno se začalo pálit od 60. let 19. stol. Vápenné pece byly malinké, výroba trvala 3 - 5 dní, ale byla velmi výnosná a vápeníci hotový výrobek s úspěchem rozváželi do širokého okolí.
      
Poloha a popis obce

Suchomasty jsou vesnicí, která leží 8 km jižně od Berouna na západních hranicích Chráněné krajinné oblasti Český kras.

Geologické podloží obce je tvořeno převážně břidlicemi, u rybníka pak jsou skály svědčící o podmořském výlevu lávy. Ložiska vápence jsou na katastru obce směrem ke Koněprusům a k obci Měňany a na opačné straně na kopci Lejškov

Střed obce tvoří Mlýnský rybník, který byl vybudován na Suchomastském potoce. Zástavba obce je soustředěna okolo rybníka, část obce se školou, kapličkou, bývalou hospodou, sokolovnou, zámkem a pivovarem zabírá  níže položené území, část obce zvaná "Pece", někdy též "Vinohrady" zaujímá výše položené území v údolí, které vytvořil bezejmenný pravostranný přítok Suchomastského potoka směrem k Vinařicím.

Osada Borek s kostelem sv. Mikuláše se nachází na kopci jihozápadně od středu obce a tvoří stavebně samostatný celek.

Suchomasty se dostaly do odborného povědomí díky geologické lokalitě Klonk, která je světovým stratotypem hranice mezi silurem a devonem.

Milovníky historie zaujme místní zámek a bývalý pivovar, ale také polozapomenutá osobnost novináře, kronikáře  a spisovatele Františka Cajthamla-Liberté, který má v Suchomastech rodný dům a pomník.

Turistická veřejnost poměrně málo ví o tom, že kopcovitá krajina u Suchomast nabízí celou řadu míst dalekých výhledů k okolí Berouna, ale i na opačnou stranu k Brdům a Hřebenům (výhledy z Lejškova, Višňovky, ode Rze). Málo je také známý fakt, že na katastru obce najdete Červený lom, z něhož byl vylomen jeden ze základních kamenů Národního divadla a že kousek od Červeného lomu byla r. 2012 vyhlášena přírodní rezervace Na voskopě s opravdu vzácnými mykologickými, botanickými i zoologickými  nálezy.

Symbolem obce by mohl být koniklec luční načernalý, který kromě výše uvedené rezervace roste i na kopečku blízko horního konce obce nebo by jím mohl být také památný dub rostoucí v lese zvaném Maruška.


Podle:

http://www.suchomasty.cz/, 24. 2. 2013


Umístění

GPS souřadnice

49°53'45.401"N, 14°3'41.267"E (obecní úřad)

49°53'42.943"N, 14°3'23.721"E (zastávka autobusů u bývalé hospody)

Adresa

Suchomasty 267 22

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Suchomasty
Nadmořská výška
348 m.n.m. (obecní úřad)
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Český kras Národní přírodní památka Klonk Přírodní rezervace Na voskopě

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanicí, kam obvykle jezdí turisté, pokud se chtějí dostat do Suchomast, je Beroun. Odtud lze pokračovat pěšky 8 km po silnici okolo Koněpruských jeskyň nebo autobusem.

Poněkud blíž (6 km pěšky po silnici) je to ze železniční zastávky Všeradice (na místní trati Zadní Třebaň - Lochovice), kde však je nutno počítat s jedním přestupem v Zadní Třebáni, jedete.li z Prahy nebo dokonce se dvěma přestupy (ve Zdicích a Lochovicích), jedete-li ze západu Čech.

Někdy turisté do Suchomast chodí ze železniční zastávky Králův Dvůr (7 km většinou po silnici, mezi Havlíčkovým mlýnem a kostelem sv. Jiří u Tmaně neznačená zkratka lesem).

A konečně lze využít železniční stanici Zdice (odtud pěšky po silnici přes Chodouň a Málkov 7,5 km).

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do obce Suchomasty je autobusové spojení v pracovní dny celkem slušné, avšak o víkendech sem jedou autobusy jen zřídka.

Příjezd osobním autem, parkování

V Suchomastech se nejlépe parkuje ve středu obce u kapličky (jdete-li k zámku nebo k pivovaru) nebo u obecního úřadu (jdete-li na Klonk, k dubu či pomníku a rodnému domu Františka Cajthamla-Liberté. Ke geologickému pomníku lze přijet autem.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

V Suchomastech se nejlépe parkuje ve středu obce u kapličky (jdete-li k zámku nebo k pivovaru) nebo u obecního úřadu (jdete-li na Klonk, k dubu či pomníku a rodnému domu Františka Cajthamla-Liberté, popřípadě u sokolovny, jdete-li ke geologickému pomníku.

Přístup pěšky

Do Suchomast nevede žádná turistická značka.

Některé přístupové cesty do Suchomast popisujeme výše v oddíle Příjezd vlakem.

Příjezd na kole, parkování kol

Pokud se chcete do Suchomast dostat na kole pohodlně, pak si kola dopravte do železniční zastávky Všeradice, odkud je do Suchomast příjezd nejpříjemnější co se týče výškového profilu (celkem asi 6 km).

Příjezd od Berouna (přes Koledník a Koněpruské jeskyně) nebo ze Zdic (přes Málkov) vede sice atraktivnější krajinou, ale v obou případech musíte překonat docela prudké a táhlé kopce.

Pro milovníky horských kol se hodí příjezd ze Srbska prudkým stoupáním přes osadu Koda, pak přes Tobolku po žluté značce ke Koněpruským jeskyním, odtud po silnici.

Poznámky pro vozíčkáře

Obec Suchomasty je pro vozíčkáře sjízdná velmi dobře. Na Klonk a naleziště konikleců se ale vozíčkář nedostane, na vyhlídku z Višňovky, k dubu, pomníku a rodnému domu F. C. Liberté musí mít ale doprovod, raději fyzicky silný.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu