Klonk

Mezinárodně stanovený geologický profil hranice mezi silurem a devonem na skalnaté stráni u obce Suchomasty


Klonk je název pro skalnatou stráň v katastru obce Suchomasty, kde geologové nalezli prvohorní souvrství, tvořené především vápenci a břidlicemi. Na Klonku stanovili světový standardní profil (stratotyp) hranice mezi silurem a devonem. 

Připomeňme, že prvohory (podle klasifikace platné do r. 2013) se dělí na starší a mladší. Starší prvohory dělíme na 4 období: kambrium, ordovik, silur, devon, mladší na karbon a perm. Na Klonku se vyskytují vrstvy z období siluru a z období devonu. Pozoruhodné je, že vrstvy se tu dají neobyčejně dobře zkoumat, protože probíhají téměř vodorovně, nejsou zvrásněné, nejsou v nich zlomy, vrstevní sled pokrývá bez přerušení na české poměry neobyčejně dlouhou geologickou minulost a celý odkryv vrstev je přirozený, nebyl vytvořen např. lomem - žádný lom na Klonku nikdy nebyl.

Paleontologové zjistili, že ve všech vrstvách Klonku se vyskytuje významné množství zkamenělin, z nichž jedna se v geologické historii v siluru nevyskytuje, v devonu již tento živočich žil. Tím živočichem je graptolit Monograptus uniformis. Po zjištění této skutečnosti geologové v 60. a 70. letech 20. stol. na Klonku stanovili hranici mezi silurem a devonem. Vrstvy vápenců a vápencových břidlic jsou na Klonku očíslovány od 1 do 124, přičemž hranice mezi silurem a devonem probíhá ve vrstvě č. 20, tzn. Monograptus uniformis se jako zkamenělina Klonku vyskytuje směrem nahoru od vrstvy 20 (v devonu), směrem dolů od vrstvy 20 (v siluru) nikoliv.

Tento úspěch české vědy byl završen roku 1972 na geologickém kongresu v Montrealu, kde byl Klonk  vyhlášen jako mezinárodní stratotyp (profil) hranice mezi silurem a devonem. Tomuto rozhodnutí předcházela mezinárodní diskuse a cesty geologických týmů po celém světě po podobných stratotypech. Klonk byl nakonec vybrán jako opravdu reprezentativní příklad a jako první stratotyp hranice mezi geologickými útvary. 

Roku 1977 byl v Suchomastech vyhlášen chráněný přírodní výtvor Klonk a u této příležitosti byl u okraje vesnické zástavby odhalen první geologický pomník na světě. Autor, akademický sochař Jiří Novotný, použil zbuzanský mramor, přičemž tvar pomníku do písmene X symbolizuje sepětí vrstev. Podotkněme, že místní materiály z Klonku byly pro tvorbu pomníku nevhodné (nejsou pevné) a místo pro stavbu pomníku dovoluje odtud návštěvníkům zhlédnout Klonk z dálky velmi přehledně. Nevadí tedy, že pomník nestojí na Klonku samotném.

Popis lokality:

Klonk je příkrá skalnatá stráň na pravém břehu Suchomastského potoka. Při pohledu od pomníku je její pravá část (jižní)  rozlohou menší, strmější a je tvořena vápenci a tufitickými břidlicemi. Pro určení hranice mezi silurem a devonem je ale významná část levá, severní. Je rozlohou větší, nikoli tak strmá, a při pozorném sledování od pomníku v její pravé části spatříte bílou vodorovnou lať, kterou je hranice v terénu zdůrazněna. Horniny jsou v této části zastoupeny jemnozrnnými deskovitými vápenci, které se střídají s vápnitými břidlicemi. Na první pohled hranici mezi silurem a devonem nepoznáte. Oba geologické útvary na Klonku vypadají shodně, odborník by řekl, že jsou shodně litologicky vyvinuty.

Klonk jako rozhledové místo:

Pokud na Klonk vylezete, budete překvapeni, že se tam obvykle ocitnete sami. Přes mezinárodní význam je Klonk vyhledáván turisty jen zřídka. Míří sem jen občasné geologické exkurze odborníků či studentů. Druhým překvapením bude rozhled, který si v klidu, bez tlačenic s jinými lidmi vychutnáte. Dole je vidět vesnice Suchomasty s osadou Borek na kopci v pozadí (s kostelem sv. Mikuláše), přímo před očima se zvedá kopec Lejškov, vpravo na severu  v pozadí Koukolova hora, za níž horizont za dobré dohlednosti tvoří kopce křivoklátských lesů. Na západě jsou vidět kopce okolo Hořovic, na jihu Hřebeny, na jihozápadě Brdy. Pro mnohé turisty je překvapením, jak blízko odtud se zdá být Zlatý kůň s Koněpruskými jeskyněmi a jak nápadně se pod Zlatým koněm do krajiny zakousl Velkolom Čertovy schody.

Zkameněliny:

Laik v břidlicích a vápencích na Klonku mnoho zkamenělin neobjeví, ale oko odborníka je nadšeno. Kromě graptolitů jsou zde fosilie dalších stratigraficky významných skupin živočichů, jejichž společný výskyt mohou odborníci sledovat a v mezinárodním měřítku kontrolovat a porovnávat. Jsou to hlavně trilobiti,  např. druh Warburgella rugulosa, konodonti druhu Icriodus woschmidti a Angochitina chlupaci. Tyto vůdčí druhy provází  další fauna - loděnkovití, další graptoliti, trilobiti, mlži, plži, ramenonožci, korýši atd. Vzácně je možno nalézt i zbytky suchozemských rostlin. 

Ochrana přírody a střet zájmů na Klonku:

Klonk je vyhlášen jako národní přírodní památka. Má svým způsobem štěstí, že těžaře místní vápence a břidlice nikdy nezajímaly, že místní lidé sem na vycházky moc nechodí a že turisté Klonk zatím neobjevili. Takže ochrana přírody na Klonku prozatím vítězí a střet zájmů odborníci ani místní lidé nezaznamenávají.

Bezpečnost pohybu na Klonku:

Pohyb po srázu v okolí profilu z hlediska jeho ochrany a z hlediska bezpečnosti nedoporučujeme, vápence a břidlice jsou místy značně zvětralé a hrozí nebezpečí pádu. Bezpečný je pohyb pouze pod srázem nebo nad ním.

Podle:

Chlupáč, I. (1999): Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí, Academia Praha, s. 122


Umístění

GPS souřadnice

49°54'0.796"N, 14°3'46.614"E (geologická hranice mezi silurem a devonem)

Adresa

Suchomasty 267 22

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Suchomasty
Nadmořská výška
330 m.n.m. - 418 m.n.m.
Základní číselné údaje
Výškový rozdíl mezi horní hranou Klonku a dnem údolí Suchomastského potoka je cca 85 metrů. Rozloha chráněného území je 8,91 ha. Vyhlášeno bylo r. 1977. Mezinárodní geologický kongres v Montrealu, kde se mj. jednalo o Klonku, se konal r. 1972.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Český kras Národní přírodní památka Klonk

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční stanicí, kam obvykle jezdí turisté, pokud se chtějí dostat do Suchomast, je Beroun. Odtud lze pokračovat pěšky 8 km po silnici okolo Koněpruských jeskyň nebo autobusem.

Poněkud blíž (6 km pěšky po silnici) je to ze železniční zastávky Všeradice (na místní trati Zadní Třebaň - Lochovice), kde však je nutno počítat s jedním přestupem v Zadní Třebáni, jedete.li z Prahy nebo dokonce se dvěma přestupy (ve Zdicích a Lochovicích), jedete-li ze západu Čech. 

Někdy turisté do Suchomast chodí ze železniční zastávky Králův Dvůr (7 km většinou po silnici, mezi Havlíčkovým mlýnem a kostelem sv. Jiří u Tmaně neznačená zkratka lesem).

A konečně lze využít železniční stanici Zdice (odtud pěšky po silnici přes Chodouň a Málkov 7,5 km).

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Blízko Klonku není žádná autobusová zastávka. Nejbližším místem, kde zastavují linkové autobusy, je zastávka Suchomasty, škola, kde vystupte, chcete-li jít nejprve ke geologickému pomníku, nebo zastávka Suchomasty, kde vystupte, chcete-li jít rovnou nahoru  na Klonk. Do obce Suchomasty je autobusové spojení v pracovní dny celkem slušné, avšak o víkendech sem jedou autobusy jen zřídka.
    

Příjezd osobním autem, parkování

Pokud se chcete zajít podívat na geologický pomník, pak se u sokolovny v Suchomastech dejte autem zpevněnou cestou, která je hranicí mezi zástavbou a polem. Od sokolovny k pomníku je to 250 m k místu, kde se u pomníku dá zaparkovat. Oficiální parkoviště to ale není.

Pokud chcete vylézt na horní hranu Klonku, pak auto zaparkujte v Suchomastech u obecního úřadu. Dál postupujte podle Přístupu pěšky.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Pokud se chcete zajít podívat na geologický pomník, pak autobus zaparkujte u suchomastské sokolovny a k pomníku jděte 250 m pěšky. U pomníku by se autobus neotočil.

Pokud chcete vylézt na horní hranu Klonku, pak autobus zaparkujte v Suchomastech u obecního úřadu. Dál postupujte podle Přístupu pěšky.

Přístup pěšky

Na horní hranu Klonku se nejlépe dostanete ze Suchomast od obecního úřadu, který se nachází poblíž hlavní výpustě Mlýnského rybníku. Krátce vystupte místní ulicí od obecního úřadu vzhůru (nikoli ale okolo rodného domku F. C. Liberté). Po 180 metrech na křižovatce ulic tvaru Y se dejte vlevo. Na konci zástavby, což je po dalších 80 metrech, se dejte loukou přímo vzhůru, až najdete v křovinách vstup pěšinkou do lesa mířící opět vzhůru. Vedle vlevo je pěšinka mířící dolů, tou nechoďte. Stoupáním vyjdete na první skalnatou stráň s rozhledem, to však je jen první jižní výspa Klonku. Pokračujte nenápadnou pěšinkou lesíkem vzhůru, až dorazíte na pole, kde se dáte na hranici mezi polem a křovinami. Pole máte po pravé ruce, křoviny vlevo. Po krátkém stoupání a následném klesání dorazíte na hlavní hranu Klonku. Profil mezi silurem a devonem je situován několik desítek metrů pod horní hranou stráně.

Ke geologickému pomníku je přístup od autobusové zastávky Suchomasty nebo Suchomasty, škola celkem snadný. Jděte směrem na Tmaň k sokolovně, zde odbočte vpravo poslední obecní cestou, která tvoří hranici mezi zástavbou a polem a po 250 m od sokolovny dorazíte k pomníku.

Příjezd na kole, parkování kol

Na horní hranu Klonku jízdu na kole nedoporučujeme. Terén tu je nesjízdný. Kola zaparkujte např.  u obecního úřadu.
Ke geologickému pomníku lze přijet např. od suchomastské sokolovny.

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkáři se celkem pohodlně dostanou od sokolovny ke geologickému pomníku, na horní hranu Klonku v žádném případě nevyjedou.

Rady a tipy

V Suchomastech si nenechte ujít další zajímavosti, např.  rodný dům spisovatele Františka Cajthamla-Liberté, jeho pomníkzámekpivovarnaleziště konikleců a rozhled z místa zvaného Višňovka. Anebo můžete jen tak sedět u Mlýnského rybníku.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu