Velký Hornek

Skalní vápencový ostroh s pěkným výhledem do údolí Říčky, přírodní rezervace chránící především společenstva stepi a lesostepi.


Velký Hornek je přírodní rezervací, kterou najdeme v jižní části Moravského krasu, z větší části se nachází na území Brna-Líšně. Většina návštěvníků si pod pojmem Velký Hornek vybaví skalnatou stráň s vyhlídkou do údolí Říčky, avšak chráněné území Velký Hornek je mnohem rozlehlejší. Zaujímá zmíněnou skalnatou stráň, přilehlou plochou step a lesostep, ale také celé svahy na pravém břehu Říčky od plošinové hrany až dolů k vodnímu toku.

Geologické podloží je tvořeno devonskými vápenci, u nichž můžeme na jejich výchozech pozorovat deskovitou odlučnost. Podloží by tedy zdánlivě nahrávalo vcelku monotónní flóře a fauně, která je vázána na vápence. Abychom pochopili zdejší neobvyklou rozmanitost rostlinných a živočišných druhů na velmi malém prostoru, je třeba zamyslet se dále.

V minulosti na Velkém Horneku převládal listnatý les, který byl pravděpodobně jen místně přerušen několika místy se stepí. Kvůli pastvě dobytka byl les na mnoha místech vykácen, čímž vznikla druhotná step a to umožnilo invazi mnoha druhů, které mají rády světlo. Pastvina začala později zarůstat, takže dnes na Velkém Horneku žijí vedle sebe druhy světlomilné (na stepních místech) a druhy stínomilné (v lese), žijí tu vedle sebe druhy původní i zavlečené, také tu existují rozdíly mezi druhy suchomilnými (na stepích) a vlhkomilnými (dole v údolí Říčky).

Pojďme projít místní biotopy podrobněji:

Na pastvinách na místech vykácených lesů pozorujeme druhově chudou vegetaci. Byl sem druhotně zavlečen trnovník akát (Robinia pseudoacacia), roste tu ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius) a vlaštovičník větší (Chelidonium majus).

Vzácné a chráněné druhy se vyskytují tam, kde se zachovaly ostrůvky bez lesa. Najdeme zde např. koniklec velkovětý (Pulsatilla grandis), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), kosatec nízký (Iris pumila), přičemž poslední dvě uvedené rostliny se v Moravském krasu vyskytují pouze zde, hlaváček jarní (Adonis vernalis), bělozářka větvitá (Anthericum ramosum) aj.

Svahy nakloněné k jihu a jihovýchodu a některá rovinatá stanoviště jsou většinou velmi teplá. Jsou porostlá dubovým lesem s převládajícím dubem zimním (Quercus petraea), keřem dřínem obecným (Cornus mas), v podrostu s bylinami třemdavou bílou (Dictamnus albus) a prvosenkou jarní (Primula veris).

Na jiných místech nakloněných k severním směrům se k dubu přidružuje ještě habr a je tu velmi bohatý bylinný podrost tvořený zejména na jaře nápadnými květy roslin jako plicníkem lékařským (Pulmonaria officinalis), ptačincem velkokvětým (Stellaria holostea), sasankou hajní (Anemonoides nemorosa), jaterníkem trojlaločným (Hepatica nobilis) nebo svídou krvavou (Cornus sanguinea).

Na místech příkře se svažujících do údolí Říčky rostou suťové lesy. Převládá tu habr obecný (Carpinus betulus), v podrostu se vyskytují např. lipnice hajní (Poa nemoralis), kakost smrdutý (Geranium robertianum) nebo chráněná lilie zlatohlávek (Lilium martagon).

Těsně při toku Říčky pestrost zdejších stanovišť "ukončují" mokřadní rostliny, které poznáme podle olše lepkavé (Alnus glutinosa), s mokrýšem střídavolistým (Chrysosplenium alternifolium), prvosenkou vyšší (Primula elatior) nebo netýkavkou nedůtklivou (Impatiens noli-tangere).

Velký Hornek je také neobyčejně pestrou směsicí druhů mechorostů (69 druhů), hub (699 druhů), ptáků (65 druhů). Motýl nesytka jednopásá má na Velkém Horneku údajně jediné stanoviště v Česku.

Z vyhlídky na Velkém Horneku je za jasného počasí vidět do okolních lesů a do nížiny východně od Brna s Pavlovskými vrchy v pozadí.

Podle:

PR Velký Hornek, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,18.11. 2011. Dostupné online.

Štefka, Leoš; Laštůvka, Zdeněk, a kol. Naučná stezka Hády a údolí Říčky: panel 11. Brno: ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády, 2003.


Umístění

GPS souřadnice

49°13'52.951"N , 16°43'02.431"E (vyhlídka)

Adresa

Brno-Líšeň, Horákov
Brno, Mokrá-Horákov 628 00

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Líšeň, Horákov
Nadmořská výška
390 m.n.m. (vyhlídka), jinak 275 - 427 m.n.m.
Základní číselné údaje
Rozloha rezervace je 25,7 ha. Byla vyhlášena r. 2003.
Kategorie chráněného území
Chráněná krajinná oblast Moravský kras Přírodní rezervace Velký Hornek

Přístup

Příjezd vlakem

Nejbližší železniční zastávka je Bílovice nad Svitavou. Odtud je to k sokolovně na zelenou značku 200 m, dalších 3,5 km jděte po zelené na rozcestí Kopaniny a odtud dalších 1,5 km po žluté a pak posledních 0,5 km vpravo po odbočce ze žluté.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Nejbližší rozumně položenou zastávkou hromadné dopravy je konečná autobusu č. 58 Líšeň, hřbitov. Odtud jděte po zelené značce 2,3 km k Horneku na rozcestí a pak po žluté odbočce posledních 0,5 km.

Příjezd osobním autem, parkování

Omezené možnosti parkování jsou v Brně-Líšni u hřbitova u konečné zastávky autobusů č. 58.

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Pro vycházky Mariánským údolím a jeho okolím doporučujeme vedoucím zájezdů zaparkovat v Brně-Líšni na konečné autobusů č. 55. Účastníky zájezdu lze také nechat vystoupit na křižovatce nad Hornekem (odtud je to k vyhlídce 1,5 km) a riskovat dopravní problémy. Autobus každopádně pak musí jet parkovat jinam.

Přístup pěšky

Vyhlídka Hornek leží na odbočce žluté značky mezi Velkou Klajdovkou a údolím Říčky.

Z údolí Říčky vede na rozcestí nad Hornekem 1,8 km dlouhá stoupající pěšina, část stoupání je příkrá.

Z Velké Klajdovky jděte buď po zelené značce na rozcestí Kopaniny (šotolinová cyklostezka), pak jděte po žluté (celkem 3 km) nebo jděte z Velké Klajdovky po žluté značce přes Hády (4,2 km).

Z konečné zastávky autobusu č. 58 Líšeň, hřbitov sem vede zelená značka 2,3 km dlouhá.

Ve všech případech ještě přičtěte 0,5 km dlouhou odbočku z hlavní trasy.

Příjezd na kole, parkování kol

Všechny stezky popsané v oddíle Přístup pěšky jsou sjízdné na horských kolech, ovšem na vyhlídku Hornek je nutno v posledních metrech kolo vést. Cyklistům ovšem doporučujeme všude dbát ohleduplnosti k pěším a nedoporučujeme jízdu mezi Velkým Hornekem a údolím Říčky. Je zde příkrý svah, který zvládnou jen technicky a výkonnostně dobře vybavení jezdci, ostatní musejí kola vést.

Poznámky pro vozíčkáře

Vozíčkářům jízdu k vyhlídce Hornek nedoporučujeme. Cesta není pro ně ze žádného směru sjízdná.

Rady a tipy

Doporučujeme pěší výlet takto: auto zaparkovat na Velké Klajdovce, nebo se na Velkou Klajdovku dostat jinak, pak autobusem č. 201 do Ochozu u Brna, odtud po modré pěšky k jeskyni Pekárna, dále k Prostřednímu mlýnu (restaurace, občerstvení), stále po modré k místu Říčky, koupaliště, zde odbočit na žlutou, nepřehlédnout šestici smrků, pak na Hornek, samozřejmě s odbočkou k vyhlídce a pak po zelené na městský autobus do Líšně (zastávka Líšeň, hřbitov) nebo na Velkou Klajdovku po žluté přes Šumberu a Hády.

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu