Hlohovecký rybník

Druhý rybník soustavy vodních ploch v národní přírodní rezervaci Lednické rybníky


Hlohovecký rybník je nádherná vodní plocha v národní přírodní rezervaci Lednické rybníky s hrází, po jejíž koruně vede silnice Lednice - Valtice. Byl postaven jako průtočný, v pořadí druhý v soustavě rybníků na potoce Včelínek severovýchodně od obce Hlohovec. Prvním rybníkem v soustavě je Nesyt - najdete ho jen 1,5 km západně a třetím rybníkem je Prostřední, který bezprostředně navazuje na rybník Hlohovecký  pod hrází východně od silnice. 

Hlohovecký rybník má podlouhlý tvar, jeden ostrov a jeden poloostrov, zaujímá plochu 94 ha. Na Moravě se řadí spíše k větším plochám tohoto druhu. 

Geologické podloží rybníka tvoří fluviální (tj. vodní) usazeniny z doby, kdy stojatá voda ještě v daném místě neexistovala a nad ní spočívají rybniční sedimenty. Kromě toho geologické okolí obsahuje tercierní (podle starého názvosloví třetihorní) mořské usazeniny, z nichž potoky vyplavují zbytkovou sůl, která pak vyhovuje halofytním (slanomilným) rostlinám. Jejich výskyt ale spíše patří k unikátům v pobřežním pásmu Nesytu. 

Rybník je postaven v teplé klimatické oblasti s velmi dlouhým a teplým létem a krátkou zimou. Sněhová pokrývka je tu vzácným jevem. Rybník s okolním rostlinstvem zpětně ovlivňuje mikroklima svého okolí, je tu stín a příjemněji než v okolní vyprahlé krajině. Břehy rybníka jsou částečně parkově upraveny, někde i s exotickými dřevinami, takže jen málokde najdete původní rostlinstvo, což by byl dubový les. Není divu, že soustavu rybníků na Včelínku hojně navštěvují turisté. 

Rostlinstvo v těsném okolí vody je pestrou mozaikou různých fytocenóz. Rybník lemují vrby, ostřice i travinno-bylinné porosty a také ve vodě plovoucí i ponořené rostliny. Pokud je rybník zrovna vypuštěn a probíhá na něm tzv. letnění, pak jeho dno velmi rychle obsadí rostliny pro tuto část roku typické. 

Hlohovecký rybník a jeho okolí je jednou z nejvýznamnějších ornitologických lokalit v Česku. Vodní plochy slouží ptákům jako hnízdiště, nocoviště nebo jsou "jen" zastávkou na tahu. 

Stav, kdy se na rybnících úspěšně daří ptákům, je důsledkem dlouhodobě přísného režimu ochrany přírody. Částečně se to dařilo již majitelům Lichtenštejnům. Ptáky na svém území lovili jen zřídka, dokonce snad již od 17. století zde udržovali něco jako "loveckou rezervaci".  Rybniční zámeček u sousedního Prostředního rybníka  r. 1922 kníže Jan II. z Lichtensteina přenechal k užívání jako Hydrobiologickou stanici. 

Po válce sice Lichtenštejnům už Lednicko-valtický areál nepatřil, ale komunisté areál nezdevastovali a již roku 1953 zde vyhlásili Státní přírodní rezervaci. Jediné, co lze tehdejšímu režimu dost vytknout je, že oproti teoretickým znalostem tehdejší rybáři zavedli na Nesytu jeho velké využití pro chov kaprů a kachen a v menší míře ho praktikovali i na ostatních rybnících soustavy. Přírodní rovnováha tak byla silně vychýlena ve prospěch kapří a kachní monokultury. Po r. 1989 dostalo území mezi Lednicí a Valticemi hned několikanásobnou právní ochranu: roku 1990 bylo zařazeno na seznam mokřadů mezinárodního významu podle Ramsarské úmluvy. Roku 1996 byl Lednicko-valtický areál (tedy i rybníky) zapsán na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Od roku 2003 je území součástí Biosférické rezervace Dolní Morava, od roku 2004 zde byla vyhlášena Ptačí oblast Lednické rybníky a roku 2007 Evropsky významná lokalita téhož názvu. 

Mezitím se ochránci přírody spolu s rybáři soustředili na stanovení optimálních podmínek hospodaření na rybnících, aby odpovídaly přísným měřítkům ochrany přírody. Příšlo se na to, že ptákům velmi prospívá, když rybníky jsou často alespoň částečně letněny.  Ví se současně, že dřívější využívání obnaženého dna rybníka k pěstování kukuřice nebo k pastvě dobytka je ekologický nesmysl, protože pak rybník nezaroste v létě žádaným rostlinstvem. Nesmírně kladným počinem by bylo, kdyby sousední zemědělské pozemky byly rozděleny na menší celky, aby se omezil vliv eroze a splachy ornice, která i s umělými hnojivy pak teče do rybníka. Současná eutrofizace vody v rybnících na Včelínku je důsledkem používání umělých hnojiv v minulosti, ale stav se postupně zlepšuje. Roku 2005 byl Hlohovecký rybník částečně odbahněn. Roku 2010 u návodní strany hráze byly odstraněny náletové dřeviny. Již od r. 1999 probíhá každoročně na západním břehu rybníka vysekávání rákosového porostu. Cílem je, aby návštěvníci odtud viděli na Apollonův chrám, což byl ostatně již záměr lichtenštejnských majitelů areálu. 

Okolo rybníka lze téměř všude projít pěšky nebo projet na horském kole po přírodní stezce nebo po místní asfaltové silnici, jen na hrázi vedle rušné vozovky žádná stezka nevede. 

Vyhledávaným cílem na západním břehu je Hraniční zámeček s restaurací a impozantním výhledem. Název skutečně odkazuje na bývalou hranici - mezi Moravou a Rakouskem. 

Podle:

http://www.pmo.cz/cz/uzitecne/vodni-dila/hlohovecky/. 3. 8. 2016
https://www.rybarstvi-hodonin.cz/strediska/lednicke-rybniky/, 3. 8. 2016

Maloplošná zvláště chráněná území (nature.cz), 7. 1. 2022
Umístění

GPS souřadnice

48°46'55.348"N, 16°47'19.336"E

Adresa

Hlohovec, Lednice 691 43, 691 44

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Hlohovec, Lednice na Moravě
Nadmořská výška
168 m.n.m.
Základní číselné údaje
Rybník zadržuje 1,842 mil. m³ vody. Délka hráze je 465 metrů, šířka v koruně 7 metrů. Výška hráze nade dnem je 4,5 metru. Vodní plocha činí 94 ha, katastrální výměra i s pobřežními mokřady je 104 ha. Maximální hloubka je 5,85 metru, jiný pramen uvádí 4,5 metru. Chráněné území bylo vyhlášeno r. 1953. Dnes má rozlohu 553 ha.
Kategorie chráněného území
Národní přírodní rezervace Lednické rybníky

Přístup

Příjezd vlakem

Do blízkého Hlohovce se můžete vlakem dopravit dvojím způsobem. Buď jeďte do stanice Podivín na trati Brno - Břeclav a pak pokračujte autobusem nebo jeďte do stanice Valtice město na trati Břeclav - Znojmo a pak dále pokračujte autobusem.

Do Lednice sice vede trať z Břeclavi, ale pravidelný provoz osobní dopravy se na ní nekoná. Historické vlaky 4 krát denně sem jezdí z Břeclavi jen od května do začátku září v sobotu a v neděli. 

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do Hlohovce jezdí jedna autobusová linka s celotýdenním provozem č. 555 Valtice - Lednice - Podivín (vlaková zastávka Valtice město je v těsné blízkosti autobusové zastávky Valtice žel. st., v Podivíně autobusy taktéž navazují na železniční dopravu). Vystupte na zastávce Hlohovec, obecní úřad.

Příjezd osobním autem, parkování

Osobním autem lze přes Hlohovec dojet až k Hraničnímu zámečku a parkovat před ním. Na hrázi Hlohoveckého rybníka se parkovat nedá, ale na levém břehu je trochu místa. Není to ale oficiální parkoviště. 

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Nejrozumnější je parkovat v Hlohovci u budovy Chaplin café. 

Přístup pěšky

Pěšky lze obejít celý rybník po naučné stezce. Pokud byste obešli jen Hlohovecký rybník, pak ujdete něco kolem 5,5 km, pokud byste šli celý okruh a ještě si "přidali" rybníky Prostřední a Mlýnský, pak ujdete asi 12 km. 

Příjezd na kole, parkování kol

Okruh okolo rybníků je sjízdný na horském kole. Na jižním břehu je ale lepší jet po asfaltových nebo polních cestách (cyklotrasa 41 a Knížecí)

Poznámky pro vozíčkáře

Stezka okolo rybníka není pro vozíčkáře sjízdná, pokud si ale vezmete fyzicky dobře vybavený doprovod, zvládnete ji. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu