Bílý kříž

Nádherná příroda, skály a chráněná vegetace v údolí Dyje u Vratěnína


Bílý kříž je název pro rozsáhlé území při řece Dyji na státní hranici mezi Českem a Rakouskem. Dyje vtéká na české území v hlubokém údolí místy s prudkými, skalnatými stráněmi. Nejbližší sídla jsou poměrně daleko, krajinu nezasáhla ani chatová výstavba. Dokonce ani lesníci či zemědělci se o tento okraj Česka příliš nezajímali, i proto, že se nacházel za dob socialismu v hraničním pásmu se zákazem vstupu. Výsledkem tedy je téměř nedotčená krajina s druhově a věkově pestrými lesními porosty, s mnoha chráněnými druhy rostlin a živočichů

A díky tomu všemu je údolí Dyje v rezervaci Bílý kříž opravdu krásným fenoménem. 

Geologické podloží je velmi pestré, vyskytují se v něm převážně přeměněné horniny: pararuly, amfibolity a krystalický vápenec

Mimořádně zajímavé je sledovat postupně různé typy vegetace podle podložních hornin a podle expozice svahů. Nahoře na slunných hranách skal a svahů rostou teplomilné doubravy. Tvoří je dub zimní s bohatým keřovým a bylinným patrem (dřín jarní, brslen bradavičnatý, líska obecná, chrpa chlumní, bělozářka větevnatá, vlnice chlupatá). Na kamenitých svazích, kde je v půdě o něco více živin,  rostou suťové lesy, kde kromě dubů najdeme javor mléč, lípy, jasan ztepilý, ale také i tis červený a jedli bělokorou. Menší plochy zaujímají dubohabrové lesy, borovicové lesostepi a skalní vegetace.

Nejzachovalejší vegetace blízká původnímu složení se nachází okolo hlavního skalního amfiteátru. 

Mykologové při průzkumu nalezli v lesích a na loukách 18 druhů hub uvedených v Červeném seznamu, mezi nimi byla i kriticky ohrožená káčovka ploská (Biscogniauxia simplicior) a silně ohrožené mozkovka rosolovitá (Ascotremella faginea) a kukmák dřevní (Volvariella caesiotincta). Vzácným druhům hub poskytuje ideální zázemí neporušená část rezervace s dostatkem padlých kmenů. 

Ornitologové napočítali v území rezervace 55 druhů ptáků, z toho 50 hnízdících. Za nejvzácnější výskyt považují 7 až 10 párů rorýse obecného. Hnízdí tady totiž přirozeně ve skalách, zatímco jinde v ČR byla jeho hnízda pozorována jen na stavbách. 

Entomologové měli v lokalitě Bílý kříž bohaté a početné nálezy. Žije zde 248 druhů brouků a 26 druhů denních motýlů. 

Ochránci přírody hodlají zachovat na Bílém kříži přirozenou skladbu porostů, zachovat malou údolní louku u Dyje a potlačovat invazní druhy, které do zdejší přírody nepatří (trnovník akát, jasan ztepilý, netýkavka žláznatá, třtina křovištní atd.). Občas se musí ručně posekat louka pod skalami a vhodná by byla občasná pastva smíšeným stádem ovcí a koz. 

Turisté mohou území navštívit po trase Graselovy naučné stezky, jejímž výchozím místem je Vratěnín nebo samota Dvůr Mitrov při silnici jihovýchodně od Uherčic. 

Drsný příběh o rodáku z nedalekých Nových Syrovic si můžete připomenout na místě, odkud se na rezervaci Bílý kříž otevírá velkolepý pohled - na Graselově vyhlídce

Podle: 

https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?SHOW_ONE=1&ID=1835, 19. 9. 2019


Umístění

GPS souřadnice

48°53'22.965"N, 15°38'3.755"E

Adresa

Vratěnín, Stálky, Uherčice 671 07

Google Maps | Mapy.cz

Katastrální území
Vratěnín, Stálky, Uherčice u Znojma
Nadmořská výška
360 m.n.m. - 440 m.n.m.
Základní číselné údaje
Chráněné území má rozlohu 20,5 ha, z toho na pravém břehu Dyje je 1,5 ha. Bylo vyhlášeno r. 1996.
Kategorie chráněného území
Přírodní rezervace Bílý kříž

Přístup

Příjezd vlakem

Jeďte do železniční stanice Znojmo a dál pokračujte autobusem.

Příjezd jinou hromadnou dopravou

Do Vratěnína jezdí ze Znojma linka č. 816. Ne všechny spoje ale dojedou až sem, některé končí například ve Vranově.  

Příjezd osobním autem, parkování

Parkovat lze např. ve středu Vratěnína nebo jet po kamenité silnici (bývalá signálka se zelenou turistickou značkou) k lesu k zákazu vjezdu a zde vůz ponechat.  

Příjezd zájezdového autobusu, parkování busu

Doporučujeme účastníky zájezdu vysadit v zatáčce jižně od dvora Mitrov, nechat je jít pěší výlet a čekat ve vsi Unterthürnau v Rakousku. Tam ale je nedostatek místa na parkování, řidič musí parkovat na jiném místě (např. v Oberthürnau) a přijet na zavolání mobilním telefonem. 

Přístup pěšky

Z Vratěnína jděte po zelené značce na východ, pak víceméně stále rovně po Graselově stezce (celkem asi 3 km). Dojdete tak ke Graselově vyhlídce. 

Ze dvora Mitrov jděte k lesu po zelené značce, pak po 1 km šikmo doleva a pak po Graselově stezce. V lese jsou místní ukazatele. Celkem asi 2 km. 

Příjezd na kole, parkování kol

     Graselova vyhlídka je dostupná na horském kole, viz popis pro pěší. 

Poznámky pro vozíčkáře

     Rezervace Bílý kříž není dostupná pro vozíčkáře. 

Přispěvatelé:

Jan Harmata
Vytvořeno:
Naposledy upraveno:
Datum poslední návštěvy redakce v terénu